2017. április 1., szombat

A hülye kazárnak a farokmetszése a sátáni léte is kötöttségeA hülye kazárnak a farokmetszése
a sátáni léte is kötöttségeChurch of God - A Sátán zsinagógája

és a Születési jog áldásai2014.06.01 19:49

Kiemelt..
Európa szívében..
Előzmény..
Kapcsolódó link..
Azok, akik már behatóbban ismerik az Isten Egyházának tanításait az elveszett tíz törzs identitásáról és a végidőkre szóló szerepükről, gyakran tesznek fel egy bizonyos kérdést: "Miként lehet az, hogy a vezető izraelita nemzetek (József utódai, a mai angolszászok) jelenleg a Sátán zsinagógája által irányított globalista háttérerők legfőbb bázisaiként és katonai erejeként szolgálnak?" A kérdés jogos. Ezek az emberek megértik, hogy Isten Ábrahámnak adott ígéreteihez híven páratlan anyagi jóléttel áldotta meg a szóban forgó nemzeteket, ugyanakkor látják, az izraelita nemzetek jólétét mára már teljesen erkölcstelen módon, olyan uzsorakamatokra felvett hitelekből fedezik, amelyek szószerint rabszolgává teszik az eljövendő nemzedékeket. Behatárolhatjuk-e annak a pontos idejét, hogy mikor szűnt meg a születési joggal járó áldásos korszak, és mikortól vette kezdetét e nemzetek kiszipolyozása? Mikortól kezdődött meg a jóléti társadalom mesterséges, kölcsönökből fedezett fenntartása? És talán ami a legfontosabb kérdés, milyen szerepet szánnak a háttérhatalmak József nemzeteinek az új világrendben? Ez az írás ezekre és a hasonló kérdésekre kíván választ nyújtani.
Előszó
Az 1Mózes 48:17-20 verseiben elhangzott prófécia a rendkívüli fontos üzenete ellenére is a Biblia egyik legmellőzöttebb és elhanyagoltabb részének mondható. A legtöbb felekezet említésre, illetve magyarázatra sem méltatja ezt a részt, emellett számos érdekcsoportnak létérdeke, hogy tartalma ismeretlen és feltáratlan maradjon a keresztények többsége előtt A szóbanforgó prófécia szövege:
1Mózes 48:17-20 17 Amikor József látta, hogy apja Efraim fejére tette a jobb kezét, rosszallotta ezt. Megfogta apja kezét, hogy Efraim fejéről Manassé fejére tegye át. 18 József ezt mondta apjának: Nem úgy, apám, mert ez az elsőszülött, az ő fejére tedd a jobb kezedet! 19 Apja azonban elutasította, és azt mondta: Tudom, fiam, tudom. Ő is néppé lesz, ő is nagy lesz, de a kisebb testvér nagyobb lesz nála, és utódaiból népek tömege lesz. 20 És így áldotta meg őket azon a napon: A ti nevetekkel mondanak majd áldást Izráelben: ...
József fiai itt a híres születésjogi áldásokat örökölték apjuktól, Izraeltől (2Krón. 5:1; az áldások mibenlétét az Izrael háza - az elveszett tíz törzs című írás vázolja részletesebben, lásd még Róma 11.). A Green’s Interlinear Bible fordítása a 19. vers utolsó mondatrészét eképp adja vissza: ...  "az ő magjaiban jön el a nemzetek (pogányok) teljessége."Ezen értelmezés szerint az elsődleges örököstől, Efraimtól származó nemzetközösség nem csupán a fizikai élet területén jut áldásokhoz, de valami módon nagy szerepük lesz a pogányok Izrael testületébe való beoltásába is, különösen a kor végén. Tény, hogy a brit nemzetközösség tagállamaiban mindig is nagyszámú bevándorló élt, akik a föld szinte minden nemzetét képviselik, ez azonban még nem jelentheti a fenti prófécia  beteljesedését. Efraim törzsére tehát nagy felelősség hárul majd az utolsó idők szellemi helyreállításában (v.ö. Jer. 4:15), illetve az Isten egyházának szervezett, végidőkre szóló munkájában. Mindez tehát már Izrael fogságbamenetele után, valamint a helyreállításuk idején fog beteljesedni. A helyreállítás egyik fő testi, vagyis fizikai vezéregyénisége a próféta lesz, akit a zsidó hagyományokban úgy ismernek, mint Messhiah Ben Joseph, vagyis József  fia a Felkent. Ő lesz az a második Mózes, aki emberi vezetőként áll az új exodus élére, amikor Izrael visszatér eredeti hazájába, a Szentföldre. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Efraimnak az utolsó időkben még nagyon komoly része lesz a nemzetek megtérésében, és elsősorban bennük valósul meg a pogányok Izraelbe való beoltása is.
Sátán tudja, hogy egy megszabott, aránylag rövid idő áll a rendelkezésére, és kétségbeesetten küzd azért, hogy megtarthassa uralmát, valamint istenként imádtassa magát e földön. Ehhez mindenekelőtt a születésjogi nemzetek szellemi és gazdasági erejét kellett megtörnie, hiszen Józsefet Isten vezérli (Zsolt. 30:2), akinek nemzeteiről így szól:
Zsoltárok 60:9 Enyém Gileád és enyém Manassze, Efraim az én fejemnek oltalma:
Ezt a zsoltárt még a judaizmus rabbijai is úgy értelmezik, hogy Efraim (s vele Manassze, tehát József fiai, de végső soron az egész tíz nemzetségű Izrael háza) JHVH fejének védelmezője, azaz JHVH érdekeinek oltalmazói a sátáni uralom alatt álló földi, testi világban!
Sátánnak tehát létérdeke József [angolszászok], illetve Izrael házának teljes megsemmisítése! Ám e nemzetek a születésjogi áldások felvételével a világ legerősebb gazdasági és katonai hatalmává váltak, akiket ráadásul JHVH pásztorolt. Sátán tudta, lerontásuk legmegfelelőbb módja a belső, erkölcsi és társadalmi rombolás volt, hiszen azáltal kiesnek JHVH oltalmából. Ennek megvalósításához a szóbanforgó nemzetek kulcspozícióiba kellett helyeznie a maga jól megszervezett, megátalkodott szolgáit, akik aztán belülről ragadták magukhoz a gazdasági és szellemi élet irányítását, illetve bomlasztását. Ez a magyarázata annak, hogy miért alakult úgy, ahogy az angolszász nemzetek történelme az elmúlt 200 évben. Hogy miért íveltek föl minden nemzet fölé, majd indultak hanyatlásnak és kerültek az összeomlás szélére, és miért várja a legtöbb nemzet alig leplezett gyűlölettel a pusztulását. Hogy hol állunk ma? József romlásának végső pillanataiban, s ehhez elég csak a napi híreket elolvasnunk. Semmi nem a véletlen műve, a háttérben szellemi erők működnek, és megátalkodott emberi eszközeik által visznek véghez alantas dolgokat.
Kezdjük a jelenleg kibontakozó világválsággal.
Mesterségesen előidézett válságok - a vég kezdete
Ma már talán mindannyiunk számára nyilvánvaló az, hogy egy jelentős, globális méretű pénzügyi válságba került a világ, amely káoszba sodorta, vagy legalábbis negatívan érintette csaknem minden nemzet gazdaságát. Az USA gazdasága különösen gyenge, ráadásul nagyon sebezhető, mivel a dollár az összeomlás szélén áll. A legtöbb ember azonban fel sem fogja azt, hogy mindezt tervszerűen dolgozták ki bizonyos érdekek a politikai színfalak mögött, ahol kétszínű, aljas, és törvénytelen dolgok mennek végbe.
A vezető kormányfők az egész globális pénzügyi válság kirobbanását úgy állítják be, mintha az néhány tucat kapzsi és képmutató bankár túlkapásainak lenne köszonhető, akik csak azért okozhattak ilyen válságot, mert a bankrendszerek működését "nem szabályozták megfelelő módon." Ez azonban hamis magyarázat, egyféle álindok, amely elfedi a valós igazságot. A mesterségesen előidézett válsággal egy rettenetes kísérletnek vagyunk szemtanúi, aminek célja a világ gazdaságainak szándékos tönkretétele, s a valós szabad piacgazdaság megszűntetése. Ez az egész, alaposan és remekül kidolgozott ördögi terv azt a célt szolgálja, hogy létrehozzanak egy teljesen új módon szabályozott és irányított pénzügyi rendszert és világgazdaságot, amit ez a nemzetek fölött álló háttérhatalmi elit fog a kezében tartani és irányítani. Ugyanezek a diabolikus agytrösztök már hosszú ideje dolgoznak egy egyetemes pénzegység bevezetésén, ami nagyon fontos lépés lesz a nemzetek maradék függetlenségének teljes mértékű és végleges felszámolásához.
És valljuk be, ez a rettenetes rendszer úgy valósul meg a szemünk előtt, hogy az átlagember fel sem képes fogni, mi megy végbe körülötte valójában. Ily módon pedig még valamiféle szervezett önvédelemről vagy ellenállásról sem lehet szó. Még az igazán hívő emberek számára is nehezen követhető események tanúi vagyunk. Való igaz, ez az egyre inkább kibontakozó sátáni terv úgy méreteiben, mint következményeiben is messze meghaladja az átlag emberi értelmet. Csakis az isteni bölcsesség segíthet meg bennünket abban, hogy felfogjuk, mi is történik a színfalak mögött, és átvészeljük a világra eljövő veszedelem minden eddigit meghaladó próbáit. 
Az elérhető statisztikák talán segítenek némileg megérteni a helyzet abszurditását. Az USA-ban a bankok kiváltását a jelzáloghitelek bedőlésével indokolják. Ekkor hirtelen valami 700 milliárd dollárt szántak a bankok kimentésére. Az egész "válságot" az okozta, hogy a bankok felelőtlen hiteleket biztosítottak, vagy más oldalról nézve, teljesen eladósítottak olyan embereket, akikről tudniuk kellett volna, hogy eleve nem lesznek képesek megfelelni a feltételeknek. A 700 milliárdot aztán ki kellett egészíteni további milliárdokkal. Ugyanez ment végbe Angliában, Franciaországban, Németországban, és ki tudja, még hány más országban. A bankok kimentésének végösszege csak az USA-ban túl fog nőni az 1.5 trillió dolláron, s legalább egy további trillióba fog kerülni az európai és egyéb bankok kimentése is. Ha viszont összeadjuk az USA hitelezőinek jelzálog adósságait, az jóval alatta van a mentésre szánt összegeknek.
Ha minden egyes hitelfizető személy teljes csődbe kerül, és így adósságaikat sem lesznek képesek kifizetni, a be nem hajtható adósságok végösszege akkor sem haladja meg a mentőcsomagok összegeit. Tehát a laikusok számára is világos, hogy a bankokat kiváltó mentősegélyek messze meghaladják a visszafizethetetlen hitelek összegét, de a bankok eleve nem is veszthettek el ilyen összegeket. Maradjunk csak továbbra is az USA példájánál, hiszen ha az ottani kormányzat valóban az adófizetők érdekeit tartaná szem előtt, mint ahogyan az a feladata lenne, akkor megoldhatták volna a problémát egy mindenki számára előnyös megoldással. Ugyanis azzal az összeggel, amellyel a bankokat "kiváltották", lehetőségük lett volna az USA minden olyan lakosának a jelzálogait kifizetni, akik hitelre vásárolták meg házukat. Ezzel a megoldással a lakosság hitelmentes otthonhoz jutott volna, s ráadásul egy csapással mentesült volna az eladósodástól, illetve a bankok kizsákmányolásától.
Hogy hová tűnt el annyi pénz? A bankárok elképesztő összegekkel jutalmazták meg önmagukat, a többi pénz pedig nyomtalanul eltűnt. A segélycsomagok megérkezésekor a bankárok első dolga az volt, hogy újra busásan megjutalmazzák önmagukat, s láthatóan minden kezdődik előlről. Pedig a kormányzatoknak egyszerűen a polgáraik érdekeit kellett volna figyelemben tartan, és jelzálogaikat kifizetve kezelve lett volna a válság, csak hát nem ez állt az érdekükben.
Nyilvánvaló tehát, hogy egy előre megtervezett és jól kivitelezett gigászi méretű átverés érte az USA és egyéb nemzetek adófizetőit, akiknek így több nemzedéken át fizetni kell a "probléma megoldásának" iszonyatos terheit az eddigi adósságaikon felül. A Fehér Ház tisztviselői dönthettek volna a helyes megoldás mellett, s mivel nem ezt tették, ez önmagában is azt bizonyítja, hogy a háttérhatalmak érdekeit tartották szem előtt, nekik szolgálnak, nem pedig az adófizetőiknek. Elárulták népüket, amiért majd egyszer felelniük kell. A számukra kiosztott feladat szerint a jelenlegi rendszert tervszerűen és szisztematikusan össze kell omlasztaniuk ahhoz, hogy annak romjain létrejöhessen majd az új, teljesen centralizált, globális világrend. Az új világrend a maihoz képest valóban egy teljesen új rendszer lesz, amihez először a nemzetállamok működési képességét össze kell omlasztani.
Az elmúlt évtizedekben annak a tendenciának lehettünk szemtanúi, hogy a pénzrendszer a gyakorlatban teljesen ellehetetleníti a kis- és középvállalkozókat. A kis- és középméretű vállalkozók egyszerűen nem kapnak hiteleket, amiből csak egy következtetést lehet levonni: a globalisták a minél kevesebb, de annál nagyobb monopóliumokba tömörült üzleteket preferálják, amelyeket egyszerűbben és hatékonyabban irányíthatnak.
A bevezetésre váró új rendszer pedig egyedül arra lett megtervezve, hogy egy, az egész világot uraló diktatorikus birodalommá váljon. Ez a háttérben megtervezett és egyre inkább a szemünk előtt is megvalósulni látszó szuperhatalom nem lesz más, mint az a fenevad birodalom, amely a Szentírás szerint az utolsó időkben fog létrejönni az antikrisztus vezetése alatt. Sátán teljes ereje és hatalma áll majd a fenevad gazdasági és politika rendszere mögött, hogy az egész világot ennek a rendszernek a rabszolgájává és követőjévé tegye.
Eltévesztett Babilon?
Manapság sajnos igen sokan "siettetni" próbálják a próféciákat, s önkényesen azonosítanak be bizonyos országokat a Nagy Babilonnal, vagy a fenevad birodalmával. Annak ellenére, hogy ezek végső színrelépése még meg sem történt, tehát előttünk áll! Egy ilyen jellegzetes, egyre gyakoribb és végzetesen nagy hiba pl. a jelenlegi állapotokra tekintve azt híresztelni, hogy ez a fenevad birodalom már megnyilvánult a végleges formájában az USA, valamint Anglia nemzeteiben. E teóriát azzal bizonygatják, hogy ezen nemzetek a "Nagy Babilon" legfőbb gazdasági és katonai erejét képezik. Tény, hogy az elmúlt évszázad és a jelen gazdasági és geopolitikai állapota azt kívánta és kívánja meg, hogy a háttérhatalmak ezen izraelita nemzetekre akaszkodva vigyék véghez a terveiket, puszta anyagi érdekből is. Minél gazdagabb egy ország, annál nagyobb javakat lehet elorozni. A jelen azonban csak egy átmeneti idő a valós globális uralom felé. Jelenleg az izraelita nemzetek szisztematikus kivéreztetését látjuk végbemenni, úgy gazdaságilag, mint katonailag is. Vagyis a születési jog áldásainak kisajátítása megy végbe, s nagyrészt erre fog felépülni az Új Világrend gazdasági sikere. A próféciák szerint a kivérzett, kihasznált és tönkretett izraelita népekre aztán hirtelen tör rá a halálos veszedelem, s beteljesedik rajtuk a 3Mózes 26 összes átka. Igen, hamarosan eljön az ideje annak, amikor Isten büntetéséből megtörik Izrael (az angolszászok) büszke katonai ereje (3Móz. 26:19). A legidevágóbb bibliai próféciák egyike Mikeás 5:9-11 verseiben található, ahol a próféta "Jákob maradékához" (7.vers), azaz a jelen korban élő és a következő nemzedék izraelitáihoz szól. Bár a próféta Izrael helyreállítását vázolja, de azt megelőzi a nagy bukás, a Jákob nyomorúsága:
Mikeás 5:9-11 9 Azon a napon - így szól JHVH - kiirtom lovaidat, és elpusztítom a harci kocsikat.  10 Kiirtom országod városait, és lerombolom minden erődödet. 11 Kiirtom varázsszereidet a kezedből, nem lesznek többé jelmagyarázóid. 
A Sátán ivadékai, akik kígyókként melegedhettek Izrael ölén, az uzsora rendszer bevezetésével lényegében elbitorolták a születési jog áldásait és javait. Amikor a kizsákmányolás teljes lesz, vissza - Európa felé -összpontosítják erejüket, ami így újra a fenevad hatalmának globális központjává fog válni a meghatározott időben. Az angolszász nemzetközösség tagállamai nem lehetnek a Nagy Babilon, a nagy fenevad birodalma, ugyanakkor a Nagy Babilon és a fenevad birodalmának elsődleges áldozatai is! Márpedig a nagy nyomorúságot, Jákob és az egyház, azaz testi és szellemi Izrael veszedelmét (Jer. 30:7; Mát. 24:21) a feltámadott fenevad birodalma fogja okozni! Ennek a birodalomnak tehát még nem jöhetett el az ideje, ezt jobb, ha figyelemben tartjuk.
Mindennek a menetrendjét a Jelenések 12., 13., és 14. fejezetei vázolják, s a laikusok is láthatják, hogy a végső nagy üldöztetés ideje még előttünk áll. A Jelenések 12. fejezet a napba öltözött asszony bemutatásával kezdődik. Ő az "anya", aki a választottak gyülekezetét, vagy testületét szimbolizálja. Izrael tizenkét törzsét, ahonnan a gyermek, a Messiás is megszületett, akit Sátán el akart pusztítani. Ugyanakkor a beoltott választottakat, vagyis az újszövetségi hívőket is jelképezi, akik szintén Izrael testébe oltattak. Ennek az asszonynak az "ivadékait", a mindenkori igazakat üldözi a sárkány a korszakokon át, ahogy teszi azt a végidőkben is:
Jelenések 12:1-17 1 Majd egy nagy jelkép lett láthatóvá az égen, egy asszony, ki a napba öltözött, kinek lába alatt a hold volt, és fején tizenkét csillagból koszorú. 2 Ez az asszony terhes volt, s fájdalmában, szülési kínok között kiáltozott. 3 Utána egy másik jelkép látszott az égen, egy nagy tüzes sárkány, kinek hét feje és tíz szarva volt és fejein hét korona. 4 Ez farkával az ég csillagainak harmadrészét söpörte, majd a földre vetette őket. Ekkor a sárkány a szülni készülő asszony elé állt, hogy amikor szül, annak gyermekét felfalja. 5 Az asszony fiat szült, férfimagzatot, ki vasvesszővel fogja majd az összes nemzeteket terelni. Gyermekét azután elragadták az Istenhez és annak trónjához, 6 az asszony pedig a pusztába futott, hol Isten helyet készített számára, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig. 7 Azután harc támadt az égben: Mihály és angyalai készen álltak, hogy hadat viseljenek a sárkánnyal, a sárkány is hadba szállt, és angyalai. 8 De nem volt ereje megállani, úgyhogy többé nem maradt számára hely a mennyben. 9 Ekkor levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, kinek vádló és sátán a neve, ki az egész lakott földet eltévelyíti. Levetették a földre, s levetették vele angyalait. 10 Ekkor hangos szót hallottam az égben, mely ezt mondta: "Most lett a szabadítás, a hatalom, a királyság Istenünké, és a fennhatóság az ő Felkentjéé, mert testvéreink vádolóját levetették, azt, ki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk előtt. 11 Testvéreink legyőzték őt a Bárány vérével s tanúságtételük szavával, és azzalhogy lelküket nem szerették halálig. 12 Vigadjatok azért egek és ti bennük sátorozók! Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt a vádló hozzátok nagy indulattal, tudva, hogy kevés ideje van." 13 Mikor a sárkány látta, hogy földre vettetett, üldözőbe fogta az asszonyt, aki a férfimagzatot szülte. 14 Az asszonynak ekkor ama nagy sas két szárnyát adták, hogy a pusztába helyére repüljön, hogy ideig, időkig és félidőig ott táplálják, ahonnan a kígyó arca elfordul 15 Ekkor a kígyó vizet okádott szájából az asszony után, akkorát, mint egy folyamot, hogy az asszonyt a folyammal elsodortassa. 16 De a föld segített az asszonynak, megnyitotta száját és felitta a folyamot, melyet a sárkány kiokádott szájából. 17 A sárkány haragra gyulladt ekkor az asszony miatt, és elment, hogy a többiek ellen indítson háborút, kik az asszony magvából valók, azok ellen, akik Isten parancsolatait megőrzik, s akiknél ott van a Jézusról szóló bizonyságtétel.
A sárkány a mennyei seregek egyharmadát sodorta magával a lázadásba, s ezzel együtt az Isten és teremtése elleni harcba. A sárkány egy olyan uralmi rendszert hozott létre a földön, ami számára a legmegfelelőbb eszköz az asszony ivadékainak, az igazaknak az elpusztítására. Sikertelenül próbálta megakadályozni a Messiás megszületését, majd azt, hogy ugyanez a Messiás az áldozatán és feltámadásán keresztül méltó legyen a föld fölötti uralom átvételére, s ezzel Sátán hatalmából való kivetésére. Ezért a rengetegbe menekülő asszony után vetette magát, hogy legalább az igaz hit igaz magvait [híveit] elpusztítsa: azokat, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus tanúbizonyságát. A tenger fövényére állt, s a föld népei számára megalkotott egy olyan vallási és politikai rendszert, amely nagyrészt a Messiás által létrehozott rendszer hamis és hitvány utánzata. De ami mégis sokakat megtéveszt és tévútra vezet.
Dániel 2-ben bemutatott nagy bálványszoborral jelképezett rendszer folytatólagosan fennáll a kor végéig. Ez az istentelen kormányzati és a hamis vallásrendszer szövődéséből álló birodalmi rend a bálvány arany fejével jelképezett Babilonnal vette kezdetét. Ezt az állószobron aztán az ezüst felsőtesttel és karokkal jelképezett médek és perzsák birodalma követte.  Ezután a bronzból való testrész, ami a görögök birodalmára utal, s amiről szintén Dániel egy próféciája jövendölte meg, hogy négy részre fog szakadni. Végül pedig az állószobor két vaslába a római birodalmat jelképezte. Ez a birodalom aztán a végidőkig fennáll a történelemben, az eredeti római birodalmat a "Szent Római Birodalom" követte, amely rendszernek meg-meg újuló feltámadásai lesznek a kor lezártáig. A kor végén az állókép két vas és agyag keveredéséből álló lábfejével és ujjaival jelképezett birodalmi megújulása az utolsó lesz, ez még előttünk áll.
Jelenések 13:1-18 1 Láttam ekkor, hogy egy fenevad szállt fel a tengerből, kinek tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona és fejein káromló nevek. 2 A fenevad, melyet láttam, párduchoz volt hasonló, lába, mintha medve lába volna, szája, mintha oroszlánnak szája. A sárkány hatalmát, trónját adta oda neki, továbbá messze terjedő fennhatóságot. 3 Fejei közül egy olyan volt, mintha halálos sebbel sújtották volna, de halálos sebét orvosolták. Az egész föld bámulva ment a fenevad után, 4 leborulva imádta a sárkányt, mert az adta a fennhatóságot a fenevadnak. De imádták a fenevadat is, és ezt mondták: "Ki hasonló a fenevadhoz és ki képes megharcolni vele?" 5 Ekkor nagy dolgokat és káromlásokat szóló szájat adtak a fenevadnak, és fennhatóságot adtak neki, hogy negyvenkét hónapig cselekedhessék. 6 Isten felé fordulva káromlásra nyitotta száját. Isten nevét és sátorát káromolta, továbbá a mennyben lakókat. 7 Arra is engedelmet kapott, hogy hadat viseljen a szentekkel és legyőzze őket. Fennhatóságot adtak neki minden törzsön, népen, nyelven és nemzeten. 8 Imádattal fognak eléje borulni a földön lakók, mindaz, akinek neve nincs beírva annak a Báránynak életkönyvébe, akit a világ megalapítása óta megöltek. 9 Ha valakinek füle van, hallja meg: 10 ha valaki fogságra visz, maga is fogságra megy, ha valaki karddal öl, annak karddal kell megöletnie. Itt tűnik ki a szentek állhatatossága és hite! 11 Azután láttam, hogy egy másik fenevad száll fel a földből. Annak a Bárányéhoz hasonló két szarva volt, de úgy beszélt, mint a sárkány. 12 Az első fenevadnak teljes felhatalmazásával cselekszik, annak színe előtt. Megcselekszi, hogy a föld és a benne lakók az első fenevadat imádják, azt, akinek halálos sebét orvosolták. 13 Nagyszerű jeleket is tesz, úgyannyira, hogy az emberek szeme láttára tüzet hoz le az égből a földre. 14 A jelekkel, melyeket azért adtak neki, hogy a fenevad előtt tegye őket, eltévelyíti a földön lakókat. Arra biztatja a földön lakókat, hogy készítsék el annak a fenevadnak képmását, kinek a kardsebe van, s ki megéledt abból. 15 Hatalmat adtak neki arra, hogy szellemet adjon a fenevad képmásába, hogy a fenevad képmása megszólaljon, arra ishogy véghezvihesse, hogy mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását, megöljék. 16 Mindenkit arra kényszerít, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és rabszolgákat, hogy jelt tegyenek jobb kezükre, vagy homlokukra, 17 hogy senki más ne tudjon vásárolni vagy eladni, csak aki bélyegül viseli a fenevad nevét vagy nevének számát. 18 Ebben áll a bölcsesség próbája. Kinek értelme van, számítsa ki a fenevad számát! Emberi szám az. A száma: hatszázhatvanhat.
Az emberek imádni fogják a sárkányt, mert hatalmat adott a Fenevadnak, és imádják a Fenevadat is, mondván: "Ki hasonló a Fenevadhoz és ki harcolhat ellene?" (Jel. 13:4).
A Fenevadnak magának Istennek a rendeletéből adatik erő és hatalom, és csakis emiatt valósulhat meg ez az utolsó, nemzetek közösségéből összetevődő új világrend, vagy világbirodalom. Ez a rettenetes szörny  minden hatalmát és erejét arra fogja használni, hogy végrehajtsa Sátán akaratát a földön, ami az emberiség Sátán szolgálatába, így bálványimádatba való hajtását jelenti. Elrendeli a szentek teljes kipusztítását, azokét, akik az élet könyvébe vannak írva, és nem veszik magukra a rendszer kárhozatba vezető bélyegét, mert tartják Isten parancsolatait és Jézus Krisztus tanúbizonyságát (Jel. 12:17). A fenevad hatalma kiterjed minden népre és törzsre, és egy időre még a szentek fölött is győzelmet arat. Ez lesz az idő, amikor pusztítani fogják az igazakat (Jel. 13:7). Ebben a rövid időszakban tehát a szentek egy részének el kell viselnie a fogságot és halált, ám a menekülők nem futnak végig Izrael összes városán, amikor a Messiás visszatér (Mát. 10:23). Mivel Isten helyre kívánja állítani testi Izraelt, így ők szintén pusztulásra lesznek szánva.
Izrael és a Sátán zsinagógája
És ezzel eljutottunk a címben is kifejtett lényeghez: A Sárkánynak és az ő elkötelezett munkásainak [akik a Sátán zsinagógájából valók (Jel. 2:9)], szükségszerűen rá kellett tenniük szennyes kezeiket Izrael születésjogi áldásaira is! Mára a bankrendszerek által sikeresen megkaparintották annak a gazdagságnak a nagy részét, amelyeket a József két törzséből származó izraeliták az Ábrahám érdeméből származó születésjogi áldásokként örököltek (2Krón. 5:1). Más szóval: rövid időn belül a maguk javára fordították az örökséggel járó gazdasági hatalmat, és egyre inkább annak katonai erejét is. A születésjogi áldásokkal járó páratlan méretű angolszász gazdagság elorzása hatalmas taktikai sikernek számít a részükről: ugyanis e javak felhasználásával alapozzák meg a feltámasztandó fenevad rendszert, majd annak ideiglenes gazdasági sikereit is. Ugyanakkor a kifosztásuk és eladósításuk teljesen megtöri majd a szóbanforgó izraelita nemzetek gazdasági és katonai erejét. Sátán, e világ isteneként már a születésjogi áldások kibontakozásakor behelyezte a maga szolgáit e nemzetek kormányzataiba és pénzügyi intézményeibe, akik az adandó alkalmakat kihasználva megkezdték az aknamunkájukat, majd a megfelelő időben elvégezték a nemzeti javak szisztematikus kisajátítását. Ahhoz, hogy az izraelita nemzetek katonai erejét megtörjék, először is a gazdasági erejüket kellett megtörni. Munkájuk azonban nem ér ezzel véget, mert ők szítják azt az izraelita (fehér, angolszász) ellenes gyűlöletet, amely népünk kiirtásához vezet egy minden eddigit meghaladó holocaust által. Amikor az új világrend beiktatásra kerül, a háttérhatalmi elit propagandagépezete munkába lép, és saját tetteiket teljességgel az angolszász nemzetekre hárítják. Józsefet okolják majd az általuk kirobbantott válságokért, háborúkért, vagyis az izraelitákkal "vitetik el a balhét". A világ emiatt "jogos" haraggal és gyűlölettel tekint majd az izraelitákra, s igazságosnak vélik "a minden rossz okozójának", Józsefnek az elpusztítását! Több nemzet pedig örömteli élvezettel segít hozzá a népirtáshoz (lásd a Németország - Asszíria, az Isten haragjának eszköze című írást). Izrael természetesen nem vétlen áldozat, maga Isten adja őket a fenevad kezébe a hűtlenségük és a törvényszegéseik által kiérdemelt büntetésként.
Hogyan kerültek születésjogot öröklő nemzetek Sátán zsigagógájának hálójába?
Az természetesen némi időbe telt, hogy Sátán ügynökei átitassák és korrupttá tegyék a születésjog nemzeteinek kormányzatait, és általuk közvetett irányítás alá vonják a népet. A javak kisajátítása, a nemzet és a polgárok eladósítása is időbe tellett, majd további idő és munka kellett ahhoz, hogy a már kisajátított gazdagságot bázisként használva rátegyék kezüket a további nemzetek javaira is. Miként történt ez meg a gyakorlatban?
Efraim, illetve a brit birodalom esetében a Rothschild bank, majd az irányításuk alá került Bank of England által, az USA [Manassze] esetében pedig a Federal Reserve magánkézben lévő bankintézményein keresztül ment végbe. Ez a folyamat már jó ideje befejezettnek mondható, és a vezető izraelita nemzetek teljesen a háttérhatalom kiszolgáltatottjaivá váltak úgy gazdaságilag, mint politikailag. A Sátán zsinagógája nagyrészt a születésjog áldásainak a kisajátításából finanszírozta az Új világrend eljövetelét! A háttérhatalmi program következő állomása már a közben kifosztott és eladósított izraelita nemzetek vészkorszaka lesz. Hogy követhetők-e az események? Természetesen igen.
Az 1700-as évek második felében a Rothschildok a különböző háttérhatalmi csoportosulásokkal [illuminátusok, szabadkőművesek, frankisták stb.] szövetkezve kidolgozták a világ fölötti uralom megszerzésének modern stratégiáját. Ez a stratégia röviden szólva az uzsorakamatrendszeren alapuló pénzintézetek létrehozásából és politikai intrikákból állt (lásd a Sátán zsinagógája II. című írást]. A XIX. század elején már elsősorban a londoni Rothschild bank finanszírozta Angliát és szövetségeseit a napóleoni háborúk idején, ami jelentősen növelte a vagyonukat. A háború végén pedig megtörtént az a közismert esemény, ami lényegében Anglia élére robbantotta Nathan Rothschildot. Az ő ügynökei ugyanis korábban megvitték neki a Waterloo-i csata kimenetelének hírét, mint a hivatalos futárok Londonnak.  Ekkor emberei elhintették Londonban azt a hamis hírt, hogy Napóleon nyerte meg a csatát, ami nagy pánikot keltett Angliában a tőzsdén. A részvények ára szinte nullára zuhant, és Nathan Rothschild felvásárolt majdnem mindent: pennyért dollár értéket. Így szerezte meg a Rothschild ház a születésjogi áldások által ekkortájt felemelkedő angol gazdaság irányításának lehetőségét. A sikertelen Bécsi Kongresszus után a Rothschildok kisegítették a Bank of England-ot, s miután így rátették kezüket, az intézmény lényegében az ő irányításuk alá került. Nem véletlenül hangoztathatta Nathan Mayer Rothschild e hírhedt mondását:
"Nem érdekel, hogy milyen bábot helyeznek Anglia trónjára, hogy uralja a birodalmat, amely fölött a nap soha nem nyugszik le. Ugyanis az ember, aki kezében tartja Anglia pénzkészletének ellátását, az uralja a Brit Birodalmat, a brit pénzellátás pedig az én kezemben van."
N. M. Rothschild és fiainak bankja 1809 óta ugyanazon a London szívében fekvő címen áll (2 New Court, St. Swithin's Lane), közel a Bank of England-hoz és a Tőzsdéhez, azon a területen, ami a "The City", vagy "Square Mile" néven vált hírhedtté. Itt található meg minden angol bank fő irodája, emellett 385 külföldi, köztük 70 amerikai bank irodája is. Ez a városrész a világ pénzügyi központja, aminek félhivatalos szimbóluma a város határán fekvő, vörös sárkányt ábrázoló szobor.
India és Afrika gyarmatosításában szintén nagy érdekeltségeik voltak a Rothschildoknak, az ő tulajdonukban volt a British Petroleum, s vele az indiai offshore olajtermelések kizárólagos joga (ez a mai napig a kezükben van). A Rothschild bank finanszírozta Cecil Rhodes gyémánt érdekeltségeit, és az általa létrehozott British South Africa Company-t is. Ezzel az óriási brit birodalom gazdagsága folyamatosan a Sátán zsinagógájának kezébe összpontosult.
Nem kellett hozzá túl sok idő, és az USA is hasonlóan, csalafinta módon került a világhódító bankárok kezébe, amikor a hírhedt Rothschild ügynök, Jacob Schiff keresztülvitette a "Federal Reserve System Act" (Szövetségi Tartalékalap) törvényét az USA-ban. Ez tette lehetővé, hogy a Rothschild-ház és a hasonszőrű bankárok kezébe kerüljön Amerika gazdaságának háttérből való, titkos irányítása is. Jacob Schiff ügyes és minden hájjal megkent egyéniség volt, aki semmilyen módszertől nem riadt vissza terveik véghezvitelének érdekében.
Akadály pedig volt, mégpedig igen komoly, ugyanis az USA alkotmánya értelmében a pénzügy mindenféle irányítása egyedül a Kongresszus joga. Az USA Alkotmányának megalkotói ugyanis nagyon jól ismerték a pénz hatalmát. Tisztában voltak vele, hogy akinek kezében van ez a hatalom, az tartja kezében az ország sorsát. Éppen ezért vigyázva őrizték ezt az előjogot, amikor az Alkotmányban legelőre helyezték azt a pontot, hogy a pénz kiadása és kezelése egyedül csak a Kongresszusnak, a nép által választott képviselői testületnek a kezében legyen. Idevonatkozóan, az Alkotmány nyelvezete egy rövid, alapos és precíz meghatározást tartalmaz. Az első cikk 8. rész 5. bekezdésében felöleli és meghatározza a Kongresszus kötelességeit: "Pénzverés, értékének irányítása, mértékének és súlyegységének meghatározása."
A dollár jele egy S betű, két függőleges vonallal áthúzva. Az S a silver, vagyis az ezüst rövidítése, a két függőleges vonal pedig a unit (egység) U betűjét jelképezte. Jelentése tehát "egy ezüst egység". Ez a jel eredetileg az amerikai ezüst dollárt jelölte, amely így egy valós értéket képviselő pénzegység volt. A függetlenségi háború után 85 évig nem is létezett papírpénz az Államokban. Ezután adtak ki papírpénzt, amit szigorúan ezüst és arany fedezett. Bárki beválthatta papírdollárját annyi aranyra vagy ezüstre, amit az a dollár képviselt. Ennek köszönhetően az árak stabilak voltak, és több mint száz esztendőn át nem létezett az infláció, ami a fedezet nélküli, értéktelen papírpénz kiadásával jár.
A Rothschildok USA-beli fő ügynökének, Jacob Schiffnek tehát szükségszerűen el kellett csábítania a Kongresszust, és rábírni arra, hogy adja fel ezt az alkotmányos előjogát, lényegében a sátáni háttérhatalmak összeesküvése számára. Hogy ezt az önfeladást törvényessé, a népet pedig tehetetlenné tegye ennek megakadályozásában, szükség volt egy különleges törvény megalkotására. Ezt csak úgy tudta elérni, hogy a törvényhozás mindkét házába cinkosokat (korrupt, megvásárolt politikusokat) épített be, akik elég hatalmasok voltak ahhoz, hogy egy ilyen törvényt befolyásukkal és nyomásukkal gyorsan keresztülvigyenek és jóváhagyassanak. Még fontosabb volt, hogy ehhez legyen cinkosa a Fehér Házban is; ha lehet, maga az elnök, aki elég tisztességtelen és lelkiismeretlen ahhoz, hogy aláírásával törvényesítsen egy ilyen alkotmányellenes törvényjavaslatot. Ennek keresztülviteléhez szükséges volt, hogy vagy a Republikánus Pártot, vagy a Demokrata Pártot befolyásolhassa. Ekkor a demokraták bizonyultak könnyebb prédának, mert ők voltak éhesebbek a hatalomra, hiszen a polgárháború óta képtelenek voltak elnököt juttatni a Fehér Házba. Ezt a tervet azonban mindaddig halogatni kellett, amíg a Fehér Házba nem tudták egy olyan emberüket beültetni, aki ezt aláírásával is szentesíti. Tisztában voltak azzal, hogy még ha a szenátus egyhangúlag szavazná is meg ezt a törvényt, az újonnan választott elnök megvétózná.
Ez a Jacob Schiff volt később Trockij és Lenin bolsevik forradalmának előkészítője és finanszírozója is, tehát megvolt a megfelelő tehetsége a nagyléptű, nehéz tervek megvalósításához. Ő már 1908-ban úgy látta, eljött az ideje annak, hogy a háttérhatalmi bankelit átvegye az USA pénzügyi rendszerének irányítását. Ebben a puccsban segítette őt egy sor, az ügynek már megnyert, korrupt politikus, mint pl. Edward Mendelhaus őrnagy, akinek karrierje Schifftől függött, s aki ezért kiszolgálója és kormányzati ügynöke volt a vezérnek. Bernard Baruch és Herbert Layman titkos találkozóra jöttek össze egy J. P. Morgan tulajdonát képező, s e találkozásról elhíresült Jekyll-szigeti vadászklubban Georgiában. A megjelentek között voltak: J. P Morgan, John D. Rockefeller, Kirnehouse, Nelson Aldrich, Schiff, Stilmann és Vanderlip a National City Bank-tól, W. N. J. Selingman, Eugene Mayer, Bernard Baruch, Herbert Layman, Paul Warburg - röviden az amerikai nemzetközi bankárok, akik mind tagjai voltak az illuminátusok összeesküvési hierarchiájának. Egy héttel később előjöttek a "Federal Reserved System" (Szövetségi Tartalékalap Rendszer) gondolatával, s Aldrich szenátor volt az a cinkos, akinek az volt a szerepe, hogy a Kongresszusban befolyásával és nyomásával ezt a törvényt keresztülvigye és elfogadtassa. Amikor 1912-ben az ő emberük, Woodrow Wilson került a Fehér Ház elnöki székébe, Aldrich szenátor nyomására, beiktatása után azonnal át is ment a "Federal Reserve Act" a törvényhozás mindkét - alsó és felső - házán, amit Wilson habozás nélkül alá is írt, s ezzel törvénybe iktatott.
US FEDEzt a szószerint sorsdöntő hazaárulást 1913. dec. 23-án, Karácsony előtt két nappal követték el, amikoris a képviselők legtöbbje karácsonyi szabadságon volt - kivéve persze azokat, akiket óvatosan kiszemeltek ennek a hazaárulásnak az elkövetésére. Ezt a jóvátehetetlen aljasságot tehát olyan korrupt szenátorok követtek el, akiket az amerikai nép küldött Washingtonba, hogy képviseljék az érdekeiket. Ők és Woodrow Wilson elnök kiszolgáltatták nemzetüket a Jacob Schiff és Paul Warburg által képviselt háttérhatalomnak, vagyis a Sátán zsinagógájának. Wilson megbocsáthatatlan bűne maradt az, hogy az USA azóta sem rendelkezik a saját pénze, a dollár fölött, mert az mindmáig a sátáni összeesküvés "zsidó" bankárainak a magánkezében van. A "Fed" kiad egy értéktelen papírt, amit pénznek neveznek, s eladja azt az államnak nagy kamatteherrel. A Federal Reserve ezzel a módszerrel röpke 20 év alatt teljesen eladósította az államot. Az adósságok fedezetére az állam kötvényeket bocsátott ki úgy, hogy az eljövendő nemzedékek munkásainak az életük során elvégzett termelőértékét fejenként 630.000 dollárban határozta meg. Ezután az állam minden egyes születési anyakönyv mellé kiadott egy 630.000 dollár értékű kötvényt, amit aztán csomagokba tömörítettek és áruba bocsátottak. Az így kiadott értékpapírokat a Federal Reserve és egyéb külföldi bankok vásárolták fel. Ezzel az állam elzálogosította polgárainak jövőjét, ami a valóságban rabszolgaságot jelent (Péld. 22:7). Az USA kormányzata és kongresszusa folyamatosan korrumpálódott azáltal, hogy kedvére szórhatta az olyan hatalmas mennyiségű pénzösszegeket, aminek eredetéről az átlag amerikai semmit nem tudott.
A Federal Reserve System kiszolgáltatta az USA teljes irányítását az összeesküvőknek és politikai bábjaiknak, de ezzel önmagában még nem voltak képesek az amerikai nép munkából befolyt jövedelméhez nyúlni. Az amerikai Alkotmány ugyanis világosan megtiltja a jövedelem adóztatását! Csakhogy az államnak valamiből fizetni kell a banktól felvett pénzt és annak kamatait, a Sátán zsinagógája pedig fontos célként tűzte ki a személyi tulajdonok elbitorlását, valamint a személy kereseti lehetőségeinek teljes irányítását is. Ezt egyébként az adott időben globális szinten is el fogják érni (v.ö. Jel. 13:17). A kommunizmus egyféle próba volt ennek megvalósítására.
Mivel tehát az alkotmányos törvények szerint nem lehetett volna az amerikai népre jövedelmi adót kiróni, ehhez megintcsak létre kellett hozni egy olyan kiegészítő törvényt, amelynek alapján a kormány hatalmat kap az állandóan emelkedő kereseti adók behajtására. Ezért a Federal Reserve Bank megalapításának évében, 1913-ban a bankárok kieszközölték azt is, hogy a Federal Reserve Act-ot átvivő és aláíró Kongresszus, és Woodrow Wilson meghozza azt a szükséges kiegészítő törvényt, amely által magadóztathatják a személyi jövedelmet. Ez a hírhedt 16. Amendment (16. kiegészítő törvény), más néven a "szövetségi kereseti adó törvény". E két alkotmányellenes intézkedés megpecsételte az USA jövőjét, mivel úgy az állam, mint a polgárok is közvetlenül a bankok rabjai lettek. A 16. kiegészítő törvény által létrehozott jövedelemadó ugyanis a nemzet gerincének számító középosztály kirablására és megsemmisítésére irányult. Ellenben sem a Federal Reserve-t kitevő tagbankok, sem tulajdonosaik (Rockefellerek, Carnegiek stb, bankcsaládok) soha egy árva cent jövedelmi adót nem fizettek!
Ők éppen a 16. Kiegészítő törvény alapján hozhattak létre teljesen adómentes alapítványokat. Ez módot adott a bankároknak arra, hogy óriási nyereségeiket áthelyezzék ezekbe az alapokba, s így mentesüjenek a kereseti adó fizetése alól. Ezeknek az illuminátus alapoknak az adómentességét azzal indokolják, hogy profitmentes "humánus" ügyeket és célokat szolgálnak. Így jöttek létre sorjában a Rockefeller-alapítványok, Carnegie Alapítvány, a Ford-, Mullyn-, és számtalan hasonló alapítvány. Ezek az alapítványok azután olyan szervezeteket, ügyeket és programokat támogatnak, amelyek teljesen aláaknázzák nemzeteink stabilitását és jövőjét. Nem csupán József utódai között, hisz bárhol megjelennek a világon, ugyanazt a nemzetellenes aknamunkát alkalmazzák. Más szóval, az ilyen adómentes alapítványok pénzelik és tartják fenn azokat az ideológiai csoportokat, akik elvégzik az illuminátus összeesküvés piszkos munkáját a politikában, a kultúrában és a közéletben. Csaknem minden közösség- és nemzetromboló, lázító és erkölcstelenséget szító mozgalom mögött ott áll egy ilyen valójában "humánus" célra létrehozott alapítvány. Sátán zsinagógája tehát elsősorban a születésjogot öröklő izraelita nemzetektől kisajátított javakból finanszírozza ugyanazon nemzetek pusztítását, befolyásolja a többi nemzet politikáját, valamint az Új világrend megvalósítását.
Ma már az amerikai nép tudatos lebutításának köszönhetően a polgárok zöme úgy gondolja, hogy a Federal Reserve System a kormány tulajdonában lévő állami ügynökség. Ez abszolúte nem igaz! A Federal Reserve Bank összes részvénye kizárólag a magántulajdonban lévő tagbankok tulajdonában van! Ezeknek a tagbankoknak a fejeit és irányítóit a nemzetközi illuminátus összeesküvés hierarchiájának a legmagasabb rangú tagjai teszik ki. Ők irányítják a CFR-t (Council on Foreing Relations vagyis a Külügyi Kapcsolatok Tanácsa) és az egyéb nagy horderejű globalista élcsoportosulásokat.
A politikai megosztottság egy mítosz, úgy a demokrata, mint a republikánus pártok ugyanazokat az érdekeket szolgálják. Az ellentétek csupán látszólagos ellentétek, a politikai programjaik szintén csak külsőségekben térnek el egymástól. Az is egy tévhit, hogy a konzervatívok nagyobb felelősséget tanúsítanak az ország pénzügyi és költségvetési dolgait illetően.
A valóság az, hogy csupán két olyan elnöke volt az USA-nak, akik valóban csökkentették az USA nemzeti adósságát: Madison, aki csak enyhén volt képes mérsékelni azt, és Andrew Jackson. Az utóbbi (1829-1837) a demokrata párt megalapítójának mondható, aki teljes szívéből gyűlölte a bankokat és az uzsora-, illetve hitelrendszert. Amikor elnöksége alatt egy bankárokból álló küldöttséggel egy bankokat érintő új törvényjavaslatról tárgyaltak, így fakadt ki: "Mindannyian viperák fészkei és tolvajok vagytok. Szándékomban áll gyökerestül kitépni benneteket, és Isten engem úgy segéljen, ki is foglak tépni benneteket."
Andrew Jacksonnak sikerült lecsökkentenie az USA Függetlenségi Háborújából fennmaradt 100 millió dolláros nemzeti adósságát először 100.000 dollár alá, majd elnöksége végére mindössze 18.000 dollárra! A nagy polgárháború alatt visszacsúszott 100 millió fölé, és a háború végére elérte az 1 milliárd dollárt. Ezután többé-kevésbé ezen a szinten maradt, az I. Világháború alatt több tízmilliárdnyi dollárral ugrott meg. A nagy gazdasági világválságot, a New Deal-t, valamint a II. Világháborút követően az adósság több száz milliárd dollárra ugrott. Nixon elnöksége alatt további százmilliárdokkal emelkedett, de az igazán szédületesnek mondható növekedés Reagan elnöksége alatt kezdődött meg, amikoris a nemzeti adósság meghaladta az egy trillió dollárt. Innentől aztán hatványozódva emelkedett tovább az idősebb Bush és Clinton elnöksége alatt, akik további trilliókkal növelték azt. Az ifjabb Bush alatt pedig minden korábbi adminisztrációhoz mérten is abszolút példátlan méretekben emelkedett meg. Obama így a világtörténelem legnagyobb adósságát és költségvetési mizériáját örökölte, az adósság ugyanis meghaladja a 10 trillió dollárt. Az utolsó néhány évtized adminisztrációi tehát alapjában véve kiárusították a nemzet jövőjét és áldásait, amiben hasonlóan tettek, mint Ézsau. Ez természetesen Isten további büntetését vonja maga után.
A tévhiedelem szerint a republikánusok a költségvetésben is konzervatívak, aminek sajnos az ellenkezője igaz. A II. Világháború óta a brit és amerikai nép pénzügyi összeomlása elkerülhetetlenné vált, s efelől az USA-beli és európai bankrendszerek gondoskodtak. Az USA gazdagságából elképesztő összegek kerültek ellenséges országok, mint pl. a kommunista Kína tulajdonába, elsősorban a kereskedelmi egyenlőtlenségekből kifolyólag.
Ami igazán elszomorító és bizarr, az az, hogy mindez nagyrészt a "keresztény" szavazópolgároknak köszönhető. Azoknak a felekezeteknek a tagjai, amelyek harsányan tanítják és rettegik a Fenevad eljövetelét, következetesen olyan személyeket szavaztak be a Szenátusba és az elnöki székbe, akik annak a rendszernek a kiszolgálói, és mihamarabbi eljövetelén munkálkodnak odaadó buzgalommal. De ez sem a véletlen műve, hiszen a sárkányt szolgáló megtévesztők a vallási életbe is beépültek, sőt, számos újabb keletű keresztény felekezet dogmatikáját eleve ők formálták meg, hogy az antikrisztusi uralom eljövetelét egyféle isteni rend megvalósulásának véljék. A megtévesztett hívők tömegeinek fogalma sincs arról, hogy alaposan rászedték őket az álnemzeti és álkeresztény érzelmek felszításával.
Az amerikai és a brit nemzetközösség politikusai ostobán úgy vélik, hogy nemzeteik a fenevad rendszerében is megőrzik majd gazdasági és politikai nagyságukat, ők pedig előkelő pozícióikat. Holott annak célja éppen ellenkező: az eljövendő sátáni rendszer el kívánja törölni Isten népét, az asszony magját, márpedig e nemzetek ide tartoznak. Mivel a megvásárolt, korrupt és hatalomhajhász politikusok ezt nem képesek felfogni, büntetésből a nép élén mennek fogságba és pusztulásba.
A születés jog örökösei lassan teljesen kifosztott, s így már használhatatlan és szükségtelen bábokká válnak, akiket félre kell tenni az útból - áruló politikusaikkal együtt, akikhez így szól Isten Ámosz prófétán keresztül:
Ámosz 6:1, 3-7 1 Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén [Izrael nemzeteiben], a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izráel háza! ... 3 Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok! 4 Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hizlalóból a borjúkat! 5 Hárfakísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé.   6 Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. 7 Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. 
A világ természetesen nem látja a háttérben működő titkos hatalmak ármányos munkáit, de világosan látják mindazt, amire az angolszász nemzetek gazdasági és katonai erejét eszközként felhasználják. Az emberek szerte a világon csak azt látják a híradókban, hogy az angolszászok már megint egy "demokráciát" importáló háborút indítottak valamely nemzet ellen. Az már nem fogják fel, hogy az elsősorban angolszász katonai erővel történő globális "demokratizálás" nem az amerikai és angol nép akaratából megy végbe, hanem hátsó erők irányítására. Természetesen nem is az a célja, hogy a demokráciát és a "szabadságot" terjesszék. A valós cél nem látható, de nyilvánvaló: a háttérben működő gazdasági és pénzügyi hatalom további országok nyersanyagait kívánja megkaparintani, további tömegeket kíván kizsákmányolni, vagyis további milliókat akar eladósodott rabszolgákká tenni! 
Így természetes, hogy a világ egyre nagyobb ellenszenvet, sőt, gyűlöletet tanúsít József népei iránt, s emiatt növekszik a sokak számára jogosnak tűnő "anti-angloszaxonizmus", ami az egyedüli szankcionált gyűlölet az egyébként "politikailag korrekt" világunkban. Ezt a gyűlöletet még mesterségesen is szítják az olyan liberális célokat szolgáló, "humánus" alapítványokon keresztül, amelyeket a bankárok hoztak létre az uzsorapénzük adómentesítésének érdekében. Amikor eljön az angolszász népek végzete, a nemzetek kárörvendve nézik pusztulásukat, fel sem fogva azt, hogy ők is ugyanazoknak a sötét erőknek a hálójában vannak, akik romlást hoztak József fiaira.
Izrael a bálványimádatban
József és Izrael egészének hanyatlását természetesen a hit elhagyása és a bálványimádat okozta. Isten azért engedte megpróbálni őket, hogy nyilvánvalóvá váljon elégtelenségük, majd elszenvedjék annak gyümölcseit, s ennek eredményeként végül igaz megtérést tanúsíthassanak. Sátán zseniális módon egy olyan rendszert hozott működésbe Izrael fiainak a születésjogi áldásokból fakadó jóléti társadalmaiban, amely azon áldások helytelen élvezetére serkenti a nemzet tagjait, s egyféle önigazolást is nyújt nekik: 
Hóseás 12:9 Efraim így beszél: Milyen gazdag lettem, vagyonra tettem szert! Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen.
Sátán zsinagógája a gazdaság kézbevétele mellett a keresztény hit és erkölcs folyamatos rombolásával, majd a gondosan elbutított népbe táplált materializmussal gyorsította fel József romlását. E fogyasztói és élvezethajhász életmód követésével az angolszász népek teljes bálványimádatba estek, amiért joggal megérdemlik Isten igazságos ítéletét és a velejáró pusztulást. Az önigazolásnak még egy vallási változatát is létrehozták! A "bővölködés teológiája" és a hasonló "keresztény" doktrÍnák által ez a felfogás és életmód mélyen bevette magát a névleges keresztény felekezetekbe is. Az így belülről megrothasztott felekezeteknél az anyagi jólét - még ha istentelen és törvénytelen módon is jön -, egyenlőnek tekintett Isten jóváhagyásával és áldásaival.
Az természetes és velejáró lépés volt Sátán részéről, hogy a születésjog áldásaira felemelkedő izraelita nemzetek vallási rendszerét és a magánjogon alapuló jogrendszerét meg kellett dönteni, illetve hamis irányba terelni ahhoz, hogy az adott időben az antikrisztusi birodalom eljövetelén munkálkodó erők jól manipulálható kiszolgálói legyenek. És nem csupán az anyagi élet tekintetében, de a szellemi állapotukat illetően is. Az amerikai protestantizmus bár a felszínen másnak tűnt, de mégiscsak a nagy hamis rendszernek, a katolicizmusnak a "leánya" volt. Viszont még így is sok ponton konfliktusban állt azzal a teológiai irányvonallal, amellyel a végidőkben az új világrend hívei elhitetni kívánják a nemzeteket. A szellemi eltérítés érdekében aztán az 1800-as évektől kezdődően egyre-másra alakultak az olyan pszeudokeresztény felekezetek, amelyek jól kidolgozott tanai sokban elősegítik majd az antikrisztusi uralom megalapozását és eljövetelét (lásd A modern kereszténység eltérítése című írást). Juda vallásrendszerét az évszázadok folyamán ugyancsak teljesen átitatták a misztériumkultuszok, majd a politikai messianizmus (cionizmus) hamis eszméi. A zsidóság így szintén az antikrisztusi világrend fontos éleszközévé vált, menhelyet és fedezéket adva maguk között mindazoknak az ál-zsidóknak, akik a Sátán zsinagógájába tartoznak (Jel. 2:9; 3:9). Sátán ügynökei tehát elragadták Izrael kettős ígéretének mindkét elemét, egyrészt a József fiaira szálló születésjogi áldásokat, másrészt pedig a Júdának rendelt uralmi pálcát. Az antikrisztus a születésjogi áldásokra építi fel birodalma anyagi hátterét, majd magának tulajdonítja azt a királyi pálcát, amely Krisztust illeti (Luk. 1:32).
A brit nemzetközösség tagállamainak hivatalos egyházát, az Anglikán egyházat szintén teljesen korrupttá tették a misztériumkultuszok, olyannyira, hogy annak mai szimbóluma a főnixmadár, egy ősi egyiptomi jelkép lett.
Köztudott az is, hogy az USA alapító atyái, és későbbi tisztviselőinek jelentős része az olyan okkultista titkos társaságok köreiből került ki, mint a szabadkőművesek és illuminátusok. Elég csak felületesen ránézni például az egy dollárosra, vagy Washington DC. épületeire, köztereire és monumentumaira ahhoz, hogy lássuk, az okkult szimbólumok mennyire szerves részei a hivatalos állami tisztviseletnek. Ez a lista annyira hosszú, hogy fel sem sorolhatjuk mindet, hiszen az egy terjedelmes külön írást igényelne. Néhányra azonban feltétlenül ki kell térni. Az USA államigazgatásának székhelye a mesterségesen létrehozott Washington DC, vagyis a District of Columbia. Ezt a kerületet Virginia [a szűz] és Maryland [Mária] államokból hasították ki és nevezték el Columbia Körzetnek a Kongresszus bizonyos tagjai. Columbia a pogányok szűz istennőit eleveníti fel (Innana, Íszisz, Athena, Minerva, Vénusz stb.)  Ezt az istennőt az USA szimbólumaként választották (eredetileg az egész amerikai kontinens nevének szánták), akit napkoronával és csillagokkal körülvéve ábrázolnak, mint az ég királynőjét, s akinek szobra a Parlament épületét is ékesíti. A Lady Liberty-ként nevezett "Szabadság-szobor" szintén a pogány istennők hagyományait eleveníti fel, maga a szobor a francia szabadkőművesek ajándéka volt amerikai testvéreik számára (lásd A szabadság-szobor című bemutató írást). A sátánista szimbólumok szerte megtalálhatók, és a nemzeti ünnepek nagyrészt ősi pogány ünnepek, áldozatok napjaira esnek. Az átlag polgár szinte semmit nem tud arról, hogy mindezt tervszerűen és szándékosan vitték véghez a rejtőzködő hatalomgyakorlók. 
Az áldások megnyilvánulásával az Izrael házát vezető József törzsei páratlan történelmi lehetőséget kaptak arra, hogy szívből visszatérjenek Istenükhöz és a törvényhez, s így teljes megújulást tapasztaljanak. Ehelyett a törvénytelenséget választották és gonoszságra adták magukat:
Hóseás 7:1 Amikor gyógyítani akartam Izráelt, lelepleződött Efraim bűne és Samária gonoszsága. Álnokul élnek, tolvaj tör be a házba, rablóbanda fosztogat az utcán. 
Mivel ezt az egyedülálló gazdasági hatalmat nem az isteni törvényzet és vele a jubileumi gazdasági rendszer helyreállítására használták fel, az áldások átokká váltak. Nagyrészt a sátán ügynökei által végzett alantas munkának köszönhetően az áldásaikat idegenek emésztik föl:
Hóseás 7:8-16 8 Efraim a népek közé keveredett. Olyan lett Efraim, mint a meg nem fordított lángos. 9 Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz haja fehérlik már, de ő nem veszi észre. 10 Izráel ellen saját gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz, JHVH-hoz, és ezek ellenére sem keresték őt.  11 Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb! Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak.  12 Akármerre járnak, hálót feszítek ki eléjük.  Elfogom őket, mint az égi madarakat,  megfogom őket, amint hallom sereglésüket. 13 Jaj nekik, mert elhagytak engem! Pusztulás vár rájuk, mert elpártoltak tőlem! Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam.  14 Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a must hiánya miatt [értsd: gazdasági válság], elfordulnak tőlem.  15 Én neveltem őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam. 16 Megtérnek, de nem a Felségeshez, olyanok, mint a meglazult íj. Fegyver által esnek el vezéreik, szitkozódó nyelvük miatt: így lesznek csúffá Egyiptomban.
Izrael nem tanúsított megtérést, elkótyavetélte áldásait, s ezért eljön rá a büntetés napja:
Hóseás 9:11 Elszáll, mint a madár Efraim dicsősége.
Hóseás 8:1-3,7-14 1 Kürtöt a szádhoz! Sasként [hirtelen és váratlanul] tör az ellenség JHVH házára! Mert megszegték szövetségemet, ellene szegültek utasításaimnak.  2 Kiált majd hozzám Izráel: Istenem! Mi ismerünk téged! 3 Elvetette Izráel a jót, ellenség üldözi majd! ... 7 Ha szelet vetnek, vihart aratnak. [demokráciát importáló háborúk] A gabona nem hoz kalászt, nem lesz belőle liszt, vagy ha lesz is, idegenek emésztik föl. 8 Elpusztítják Izráelt! Olyan a népek között, mint egy értéktelen tárgy [nem ismerik identitását].  9 Hiszen ők Asszíriába jártak, mint a kóborló vadszamár; Efraim szeretőket bérelt [lepénzelt szövetségeseket].  10 Ha bért fizetnek is a népeknek, én majd összegyűjtöm őket. Kis időre megszabadulnak a fejedelmek királyának terhétől. 11 Sok oltárt épített Efraim vétkesen: ezek az oltárok vitték őt vétekbe. 12 Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. 13 Szeretik a véresáldozatot, bemutatják az áldozati húst, azután megeszik, de nem is fogadja tőlük kedvesen JHVH. Nem feledkezik meg bűnükről, megbünteti őket vétkeik miatt: vissza fognak térni Egyiptomba [nemzeti fogságba]. 14 Izráel elfelejtette alkotóját, palotákat épített. Júda pedig sok erős várost épített. De tüzet bocsátok városaira, és megemészti palotáit.
Hóseás 12:3  Pere van JHVH-nak Izráellel, megbünteti Jákóbot, ahogy megérdemli, tettei szerint fizet meg neki.
Hóseás 14:1-2 1 Megbűnhődik Samária, mert engedetlen volt Istenével szemben. Fegyver által esnek el, csecsemőit sziklához vágják, és terhes asszonyait fölhasogatják.  2 Térj meg, Izráel, Istenedhez, JHVH-hoz, mert bűnöd miatt buktál el!
Mit hoz a közeljövő?
Izraelre nézve a prognózis mindenképpen lesújtó, de a világ egésze sincs jobb helyzetben. Rövid távon persze lehetnek a globalizmusnak természetes akadályai. Ilyen bukkanó lehet pl. az egyes országokban megerősödő radikális nacionalizmus megjelenése, a gazdasági protekcionalizmus és a hasonló önvédelmi reakciók. Ezek az erők némileg és ideiglenesen talán hátráltathatják a világkormány beiktatását, de a "rendszer" már kész tervekkel rendelkezik az ilyen akadályok felszámolására. Ne feledjük, a fenevad hatalmat kap minden nép fölött(Jel. 13:7), így a politikai erőfeszítések semmiképpen nem hoznak mentesülést, mert hatalmukban áll minden ilyen ellenállást felszámolni.
Ez azt jelenti, hogy innentől csak növekszik Sátán emberi eszközeinek a hatalma, és sikerrel járnak a fenevad birodalmának feltámasztásában, majd egy rövidtávú és korrupt gazdasági jólét megvalósításában (Jel. 18:11-20). Ennek a birodalomnak a létrehozása két fő célt szolgál: 1. Elpusztítani az asszony ivadékait, az izraelita nemzeteket és a szenteket; 2. Sátán uralma és világrendje alá csábítani vagy hajtani a népeket. A rendszer elkötelezettjeinek fel kell venniük a fenevad bélyegét, ami nélkül egyszerűen nem is létezhetnek az új világrendben (Jel. 13:16-18).
Ez a jövő már elkezdődött, Izrael jólétének napjai meg vannak számlálva. Tudjuk, mi vár ránk is: a világ sötétségbe borul hamarosan, amikor nem végezhetjünk munkáinkat, de mindaddig, amíg a világosság tart, Isten egyháza végzi a dolgát (Ján. 9:4). Ennek a munkának rendkívül fontos része az, hogy feltárjuk az ellenfél stratégiáját és céljait, hiszen propagandájuk eredményeként még a magukat egyébként keresztenynek valló nemzetek is kárörvendve nézik, majd segítik József romlását és pusztulását. Mi, akik ismerjük József identitását és Isten irántuk való szeretetét, nem lehetünk közönyösek testvéreink sorsa iránt. Magunk is egyre hevesebb próbák elé nézünk, amit csak Isten erejével leszünk képesek kiállni. Ne véljük magunkat jobbnak Izraelnél, amely a pogányok teljességének betérésével helyreáll az igaz Istenhez:
Róma 11:20-25 20...Ne légy hát fennhéjázó, hanem félj! 21 Ha Isten nem kegyelmezett a természetes ágaknak, neked sem kegyelmez. 22 Értsd meg tehát Isten jóságát és szigorát: szigorát a vétkesekkel szemben, irántad meg Isten jóságát, feltéve, hogy megmaradsz a jóban, különben téged is lenyesnek23 S ők is beoltatnak, ha nem maradnak meg hitetlenségükben, mert Istennek van hatalma, hogy újra beoltsa őket. 24 Ha téged ugyanis levágtak a természetes vad olajfáról, s a természet rendjén felülemelkedve beoltottak a nemes olajfába, mennyivel inkább beoltják majd azokat saját olajfájukba, akik természet szerint is oda valók. 25 Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatokA megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek,
Isten megítéli népét, majd megíteli azokat a népeket, amelyeket eszközül használt Izrael megbüntetésére, olyan mércével, amilyennel ők mértek:
Máté 7:1-2 1 "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! 2 Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. 
Ezért hát emlékezzünk, s ami fontosabb, emlékeztessük a világot arra az áldásra, amit Izrael fiainak adott örökül JHVH:
1Mózes 12:3 Megáldom azokat, akik áldanak téged, s megátkozom azokat, akik átkoznak téged.
4Mózes 24:9 ...  Aki áld téged, legyen áldott, aki átkoz, legyen átkozott.
40 botrányos tény, amiről

a legtöbben nem tudnak2014.04.01 18:50
Előzmény..
Kapcsolódó link..
Megjegyzés: Az alábbi pontok zöme közvetlenül az Egyesült Államokra vonatkozik, az olvasáskor kérjük ezt figyelembe venni. Más kérdés, hogy mennyire és hogyan érvényesek ezek az állítások más, kevésbé „szabad” nemzetekre is. Amikor bemászol a nyúl üregébe, olyan dolgokat fedezel fel, amikről a legtöbben semmit nem tudnak. Itt a 40 botrányos tény, amiről a legtöbb embernek fogalma sincs!
 1. Az IRS (Internal Revenue Service, az „amerikaiak adóhatósága”) nem egy USA kormányzati ügynökség, hanem az IMF ügynöksége. (Diversified Metal Products kontra IRS et al. CV-93-405E-EJE U.S.D.C.D.I., Public Law 94-564, Szenátusi jelentés 94-1148 oldal. 5967, Reorganizációs terv No. 26, Public Law 102-391.)
 2. Az IMF az ENSZ ügynöksége. (Blacks jogi szótár 6. kiadás 816. oldal)
 3. Az Egyesült Államoknak 1921 óta nincs kincstára. (41Stat. Ch.214 . 654. oldal)
 4. Az Egyesült Államok kincstára ma az IMF. (Elnöki dokumentumok Documents  29. kötet, -4 . oldal. 113, 22 U.S.C. 285-288)
 5. Az Egyesült Államoknak egyáltalán nincs alkalmazottja, mert nincs többé Egyesült Államok. Nincs több reorganizáció. Több, mint 200 év csődben történő működés végül véget ért. (Ügyvezetői rendelet 12803) Ne nevezd meg egyik hitelezőt vagy részvényest sem, mert börtönbe kerülsz! 18 U.S.C. 914
 6. Az FCC, CIA, FBI, NASA és az összes többi „betűkből álló” banda soha nem volt az Egyesült Államok kormányzatának része. Még akkor sem, ha az „Egyesült Államok kormányának” voltak részvényei különböző ügynökségekben. (U.S. kontra Strang , 254 US 491, Lewis kontra US, 680 F.2d, 1239)
 7. A társadalombiztosítási számokat az ENSZ adja ki az IMF-en keresztül. Az SS 5 nyomtatványon lehet ilyen kártyát kérelmezni. A Kincstár (IMF) részlege bocsátja ki az SS 5 nyomtatványt, nem a Társadalombiztosítási Hatóság (Social Security Administration). Az új SS 5 nyomtatványon nem szerepel, ki vagy mi adja ki adja ki, a korábbi nyomtatványokon szerepel, hogy a Kincstárhoz tartozó nyomtatványok. Az általad kitöltött SS 5 nyomtatványról másolatot kaphatsz, ha az SSA-L996 nyomtatványt az SS Hatósághoz elküldöd. (20 CFR 111. fejezet, alrész B 42 2.103 (b) (2) (2) Olvasd el a fenti hivatkozásokat!)
 8. Az Egyesült Államokban nincsenek, és 1789 óta nem voltak jogi alapon működő bíróságok. A bírák nem kényszerítik ki a rendeletek és törvénykönyvek alkalmazását. Ezeket a végrehajtó adminisztrátorok teszik meg. (FRC kontra GE 281 US 464, Keller kontra PE 261 US 428, 1 Stat. 138-178)
 9. 1789 óta nincs egyetlen bíró sem az Egyesült Államokban. Csak adminisztrátorok vannak. (FRC kontra GE 281 US 464, Keller kontra PE 261 US 428 1Stat. 138-178)
 10. A GATT szerint kötelezően kell, hogy legyen társadalombiztosítási számod. Ház jelentés (103-826)
 11. Egy Világ” Kormányunk van, „Egy Világ” Törvényünk és egy „Egy Világ” Monetáris Rendszerünk.
 12. Az ENSZ az Egy Világ Szuperkormány.
 13. Senki ezen a bolygón nem volt soha szabad. Ez a bolygó egy rabszolgatelep. Mindig is létezett egy Egy Világ Kormány. Annyi történt, hogy most sokkal jobban szervezett, és 1945-től a neve ENSZ.
 14. A Szövetségi Szabályozás definíciója szerint New York városa maga az ENSZ. Rudolph Gulliani ki is jelentette a C-Span-en, hogy „New York a világ fővárosa volt”, és igazat mondott. (20 CFR fejezet 111, alrész B 422.103 (b) (2) (2)
 15. A társadalombiztosítás nem biztosítás vagy szerződés, és nem létezik a Bizalom Alap sem. (Helvering kontra Davis 301 US 619, Steward Co. kontra Davis 301 US 548.)
 16. A társadalombiztosítási csekked közvetlenül az IMF-től jön, ami az ENSZ egyik ügynöksége. (Nézd meg, ha kapsz egyet! A bal felső sarokban „United StatesTreasury”-t kellene látnod.)
 17. Nem rendelkezel tulajdon felett, rabszolgáknak nem lehet tulajdonuk. Olvasd el a tulajdoni lapját annak, amiről azt gondolod, hogy a tiéd. Haszonbérlőként szerepelsz a listán. (Senate Document 43, 73rd Congress 1st Session)
 18. A legnagyobb hatalmú bíróság az USA-ban nem az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírsága, hanem Pennsylvania Legfelsőbb Bírósága. (42 Pa.C.S.A. 502)
 19. A Függetlenségi Háború átverés volt. (Lásd a 22., 23. és 24. tényeket)
 20. Anglia királya pénzügyileg mindkét oldalt támogatta a Függetlenségi Háborúban. (Versailles-i egyezmény, 1782. júl. 16, Békeszerződés 8 Stat 80) … és ahogy a történelem ismétli önmagát, Prescott Bush, George HW Bush apja és George W Bush nagyapja, a II. világháborúban mindkét oldalt támogatta. A Bush család az amerikai polgárok árulója évtizedek óta.„Sarah, ha az amerikai emberek valaha is tudták volna az igazságot, mi Bushok mit tettünk ezzel a nemzettel, kizavartak volna az utcára és meglincseltek volna.” (Id. George Bush egy Sarah McClendonnak adott interjúban, 1992 decemberében.)
 21. Nem hivatkozhatsz az Alkotmányra, hogy megvédd magad, mert nem vagy részese. (Padelford Fay & Co. kontra The Mayor and Alderman of The City of Savannah 14 Georgia 438, 520)
 22. Amerika brit gyarmat. (AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK EGY NAGYVÁLLALAT, NEM EGY ORSZÁG, LÉTEZETT A FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ ELŐTT IS, ÉS A BRIT CSAPATOK NEM HAGYTAK EL EGÉSZEN 1976-IG.) Respublica kontra Sweers 1 Dallas 43, Treaty of Commerce 8 Stat 116, The Society for Propagating the Gospel, &c. kontra New Haven 8 Wheat464, Békeszerződés 8 Stat 80, IRS Publication 6209, Articles of Association October 20, 1774.)
 23. Britanniát a Vatikán birtokolja. (1213-as egyezmény)
 24. A Pápa bármely törvényt eltörölhet az Egyesült Államokban. (Az egyházi törvény alapjai 1. kötet, 53-54)
 25. Egy 1040-es nyomtatvány (szja-bevallóív) a Britanniának történő sarc fizetésére szolgál. (6209 számú IRS kiadvány)
 26. A Pápa a hódítási és felfedezési törvényeken keresztül az egész bolygó fölötti uralomra törekszik. (1455-ös és 1493-as Pápai bullák)
 27. A Pápa egykor milliók kiirtását és szolgasorba taszítását rendelte el. (1455-ös és 1493-as Pápai bullák)
 28. A Pápai törvények mindenkire nézve kötelezőek. ( XIV Benedek., De Syn. Dioec, lib, ix., c. vii., n. 4. Prati, 1844) (Syllabus, prop 28, 29, 44)
 29. Rabszolgák vagyunk, és egyáltalán semmi nincs a birtokunkban, még azok sem, akiket a gyermekeinknek gondolunk. (Tillman kontra Roberts 108So. 62, Van Koten kontra Van Koten 154 N.E. 146, Szenátusi dokumentum 43 & 73rd 1. kongresszusi ülés, Wynehammer kontra People 13 N.Y. REP 378, 481)
 30. George Washington katonai diktátor az államokat (birtokok) kerületekre osztotta. (Az elnök üzenetei és kiadványai Vol 1, oldal 99. Websters 1828 dictionary fordefinition of Estate.)
 31. Az Emberek” megnevezésbe Te és én nem tartozunk bele. (Barron kontra Mayor & City Council of Baltimore. 32 U.S. 243)
 32. Az Egyesült Államok Kormányát nem a Kereszténységre építve alapították. (Tripoli Egyezmény 8 Stat154.)
 33. A rendőrségnek nem kötelessége, hogy téged védjen. A munkájuk, hogy védjék a Nagyvállalatot, és feltartóztassák az ellenszegülőket. Sapp kontra Tallahasee, 348 So. 2nd. 363, Reiff kontra City of Philadelphia, 477F.Supp. 1262, Lynch kontra N.C. Dept of Justice 376 S.E. 2nd. 247.
 34. Az „Egyesült Államokban” minden eladó: utak, hidak, iskolák, kórházak, víz, börtönök, repülőterek stb. Kíváncsi vagyok, ki vette meg a Klamath-tavat. Vette a fáradtságot, hogy megnézze? (Ügyvezetői rendelet 12803)
 35. Emberi tőke” vagyunk. (Ügyvezetői rendelet 13037)
 36. Az ENSZ több mint 50 éven keresztül finanszírozta az Egyesült Államok kormányának működését, és most rendelkezik minden férfi, nő és gyerek fölött Amerikában. Szintén az ENSZ birtokában van Amerika földje egyszerű hűbérként.
 37. A jó hír, hogy nem kell minden elképzelt kötelezettségünket teljesítenünk. Egy elképzelt kötelezettséget kiválthatsz egy másikkal.
 38. A válság és a II. Világháború egy teljes komédia volt. Az Egyesült Államok és számos más cég világszerte kölcsönt nyújtott másoknak a válság alatt. A német infrastruktúra kiépülését az 1930-as években, beleértve a vasutakat az Egyesült Államok finanszírozta. Ilyen módon azok, akik magukat „Királyoknak”, „Miniszterelnököknek” és „Führernek” stb. nevezik, hátradőlhetnének, és sakkjátékot játszhatnának valódi embereket használva. Gondolj bele, hogy minden amerikai, német stb, aki életét adta, azt gondolta, hogy az országát védelmezi, ami még csak nem is létezett. Az ártatlan emberek milliói, akik meghaltak semmiért. Nem nyilvánvaló, Svájc miért nem volt soha benne ezekben a kudarcokban? Svájc az, ahol a „Nemzetközi Fizetések Bankja” („Bank of International Settlements”) található. A háborúkat azért hozzák létre, hogy elvonják a tekintetedet a lényegről. Kell, hogy legyen egy ellenséged, hogy meglegyen a helyt álló „Kormány” illúziója.
 39. Az „Egyesült Államok” sohasem deklarálta függetlenséget Nagy-Britanniától vagy György királytól.
 40. Az angol (government) szó etimológiája a tudat irányítását jelenti. Latinosodott görögből gubernatio „menedzsment, kormány”, antik görögből  κυβερνισμός,κυβέρνησις (kybernismos, kybernesis) „kormányzás, vezetés”, κυβερνάω (kybernao) „kormányozni, vezetni, pilótaként viselkedni”, plusz latin mente „elme”.
Ha jó angolos vagy, további, részletesebb adatokat Dale nyugalmazott amerikai bíró írásából olvashatsz.
Azt gondolom, már kezded átlátni, milyen mély volt a nyuszi ürege, és hogy milyen nagyságrendűek a változások, amelyek előttünk állnak az OPPT jogerős UCC- rendeleteinek jóvoltából.
A fent leírt rendszer összedőlőben van. A világ jószándékú és kellően bátor hivatalnokai, katonái, jogászai, hírszerzői a civilekkel karöltve világszerte tájékozódnak a feltárt tényekkel kapcsolatban és cselekszenek. Maguk, családtagjaik és polgártársaik érdekében. Hogy legyen jövő, amiben emberi módon élhetünk.
És nemsokára jön a meglepetés…
- See more at: http://op.iuste.biz/40-botranyos-teny#sthash.upo6g1LQ.dpuf
50 kérdés, ami segít felszabadítani az elméd
Az alábbi kérdésekre nincs jó vagy rossz válasz
 1. Hány éves lennél, ha nem tudnád, hogy hány éves vagy?
 2. Melyik a rosszabb: kudarcot vallani, vagy sosem próbálni?
 3. Ha az élet olyan rövid, akkor miért csinálunk sok olyan dolgot, amit nem szeretünk – és miért nem csinálunk sok mindent, amit szeretünk?
 4. Amikor már mindent elmondtál és mindent megcsináltál, mondtál volna többet, mint amit csináltál?
 5. Mi az az egy dolog, amit leginkább szeretnél megváltoztatni a világon?
 6. Ha a boldogság lenne a nemzeti valuta, akkor milyen munka tenne gazdaggá?
 7. Azt csinálod amiben hiszel, vagy megelégszel azzal, amit csinálsz?
 8. Ha az ember átlag életkora 40 év lenne, akkor miként élnéd másképp az életed?
 9. Milyen mértékig irányítottad az életed eddig, ahol most tartasz?
 10. Mitől tartasz jobban? A dolgokat jól csinálni, vagy jó dolgokat tenni?
 11. Három olyan emberrel ebédelsz, akit tisztelsz és csodálsz. Mindannyian elkezdenek kritizálni egy közeli barátodat, de nem tudják, hogy ő a közeli barátod. A kritika rossz ízű és igazságtalan. Mit csinálsz?
 12. Ha egy újszülöttnek tanácsolhatnál valamit, mi lenne az?
 13. Megszegnéd a törvényt, ha egy szerettedet kellene megmenteni?
 14. Láttál már olyan őrültséget, amelyet később kreativitásként értelmeztél?
 15. Mi az a valami, amit tudsz, hogy máshogy csinálod, mint mások?
 16. Hogy lehet az, hogy azok a dolgok, amik téged boldoggá tesznek, másokat nem tesznek azzá?
 17. Mi az az egy dolog, amit nem csináltál még, és nagyon szeretnél? Mi tart vissza?
 18. Ragaszkodsz-e valamihez, amit el kellene engedned?
 19. Ha egy másik államba vagy országba kellene költöznöd, akkor hová költöznél és miért?
 20. Többször is megnyomod a lift gombját? Tényleg azt hiszed, hogy akkor gyorsabb lesz?
 21. Inkább egy aggódó zseni lennél vagy egy vidám együgyű?
 22. Miért Te vagy TE?
 23. Olyan barát vagy, akit te is akarnál, mint barátot?
 24. Mi a rosszabb? Ha egy jó barátod elköltözik, vagy amikor egy jó baráttal megszakad a barátság, aki közel lakik hozzád?
 25. Miért vagy a leghálásabb?
 26. Inkább elfelejtenéd az összes régi emlékedet vagy inkább nem akarnál újakat?
 27. Van-e esély az igazságot megtudni, kérdezés nélkül?
 28. Valóra vált már a legnagyobb félelmed?
 29. Emlékszel arra, hogy 5 évvel ezelőtt nagyon mérges voltál? Most is van jelentősége?
 30. Mi a legboldogabb gyerekkori emléked? Mitől olyan különleges az?
 31. A közelmúltadban mikor érezted magad szenvedélyesnek és életrevalónak?
 32. Ha nem most, akkor mikor?
 33. Ha eddig nem érted el, akkor mit veszítesz vele?
 34. Voltál-e már valakivel úgy, hogy semmi különöset sem mondtál, és mikor elsétáltál, akkor úgy érezted, hogy életed legjobb beszélgetése volt?
 35. A vallások, amelyek a szeretetet hirdetik, miért okoznak annyi háborút?
 36. Kétség nélkül, van mód arra, hogy megtudjuk mi a jó és mi a rossz?
 37. Ha nyernél száz millió forintot, felmondanál a munkahelyeden?
 38. Kevesebbet dolgoznál, vagy inkább dolgoznál többet, amit szeretsz csinálni?
 39. Szoktad úgy érezni, hogy ezt a napot már százszor megélted?
 40. Mikor volt olyan utoljára, hogy belevágtál valamibe, amiben nagyon hittél?
 41. Ha előre tudnád, hogy minden ismerősöd holnap meg fog halni, akkor kit látogatnál meg ma?
 42. Hajlandó lennél lecsökkenteni a várható élettartamodat tíz évvel, ha tudnád, hogy elképesztően vonzó és híres leszel?
 43. Mi a különbség aközött, hogy valaki életben van és aközött, hogy igazán él?
 44. Mikor van itt az ideje annak, hogy leálljunk a kockázatok és a nyereségek számontartásával és csak haladni előre, a helyes úton?
 45. Ha tanulunk a hibáinkból, akkor miért tartunk attól, hogy hibázunk?
 46. Mit csinálnál másképp, ha tudnád, hogy senki sem ítélkezne?
 47. Mikor volt utoljára, hogy felfigyeltél a légzésedre?
 48. Mit szeretsz? A mostani cselekedeteidben, megnyilvánul ez a szeretet?
 49. 5 év múlva, emlékezni fogsz arra, hogy mit csináltál tegnap? És mi a helyzet a tegnap előttel? Vagy az azelőttel?
 50. A döntéseket mi hozzunk.
  A kérdés az: Hogy ezeket magadnak hozod vagy másoknak megengeded, hogy meghozzák neked?
- See more at: http://op.iuste.biz/50-kerdes#sthash.WJAtzL8Z.dpuf

Tudatmódosítás és a 3G2013.10.03 19:50
Kapcsolódó link..
Svédország jelenleg a legerősebb, legnagyobb és legfélelmetesebb fegyver a világon”, a kísérletek nyáron indultak. A Lois rendszer kiépítése jelentős szerepet játszik a földön, az emberiség jövőjének alakulásában. A rendszer kombinált. Nem csak a HAARP technológiáról van szó, de fokozódik az EM (tudatmódosító) technológia fejlesztése és kiépítése is. Svédország, Norvégia és Finnország után, most Németország és Hollandia következik az intelligens EnergyBox-ok telepítésében, de mi épült Svédország déli részén?
Az NWO projektjei alakot kezdenek ölteni A 
LOIS HAARP-Marlow/D/MV Svédország déli részén van, és csatlakozik a Rostock-i erőmű rendszeréhez, 30 cm vastag réz kábelekkel.
2010.04.08-án, Rostock közelében este az égen sarki-fényhez hasonló (Aurora) jelenséget figyeltek meg. A szakértők azt mondták, hogy ezt napkitörés váltotta ki. A részecskevihar gerjeszti a levegő molekulákat, és bizonyos feltételek mellett a fény, különböző színárnyalatokat, általában zöldes színt öltött. Ezt Rostock földrajzi helyzete alapján nehéz elhinni, még “szakértőknek” is!
A globális rendszert és az elme ellenőrzést tovább bővítik. Két évvel ezelőtt a globális politika Ettlingen-i konferenciáján (Németország délnyugati részén, volt egy kör alakú terület, ahol bizonyíthatóan ellenőrizték a gondolati frekvenciákat. A PG osztrák mérnöki társaság megtalálta ezeket a frekvenciákat, és az eredményeket publikálta is!
Egy kis emlékeztető az EM vagy ELF rendszerek működéséről, és hatásairól: Az un. Internet-áramhoz kell egy PLC-rendszer (hasonló a jelenlegi központi hangra kapcsoló éjszakai áram mérőkhöz, tehát a jeltovábbító eszköz az elektromos hálózat), amely megváltoztatja az adott terület, ill. lakás vezetékrendszerében folyó áramot, hogy azon “Információs Jelet” lehessen küldeni.
Az “Energia-Doboz” egy GPRS-adó, saját PLC-rendszerrel, és a frekvenciája a GSM és a 3G Internet ötvözete. Olyan, mint a SzélesSáv és MINDIG üzemben van (nemcsak azokban az időszakokban, amikor az Áramszolgáltató használja).
A Doboz egy kettős rendszer, nemcsak közvetlenül tesz ki bennünket 3G sugárzásnak, hanem rácsatlakozik a hálózatra az egész házban/lakásban, a lakás elektromos vezetékrendszerére, így egy 
3G-s pulzáló, magas frekvenciájú elektromagnetikus Kommunikációs Rendszer lesz belőle, amely a PLC -rendszer által az Internethez van kapcsolva (és sajnos sokakat halálra is sugározhat…)
A Doboz nem az Áramszolgáltatónak ad le információkat, hanem az Internetnek, ezáltal az egész áramrendszer kommunikációs rendszerré válik.
Miért Internet, miért olyan titkos, és miért épül be csendben a házba/lakásba, miért cserélik ki az áramrendszert ilyen kommunikációs rendszerre? Egyszerű!
Már a 3G is egy tisztán hadászati rendszer és a telefon csak egy mellékhatás. Az egész probléma az oszlopokkal, póznákkal, antennákkal és sugárzással stb. csak egy elterelő hadmozdulat és az igazi cél az volt hogy a kis adó bejusson a házba/lakásba.
Most már nemcsak hogy az egész ház/lakás, pulzáló magas frekvencián sugároz, hanem már az Internetre is rá van kapcsolva (az első Internet-ház/lakás a világon).
Semmit nem segít, ha elutasítják a “Dobozt” mert a szomszédoknak, aki ugyanattól a trafótól függenek, már megvan, és küldi a 3G impulzusokat a be nem kapcsolt otthonokba is az elektromos hálózaton át. (
áramszűrőre van szükség…)
A LOIS HAARP-Marlow/D/MV Svédország
Svédország, Norvégia és Finnország után Németország következik, de nézzünk meg néhány HAARP létesítményt is, mielőtt a tudatmódosítás legújabb “vívmányaival” ismerkednénk meg:
A kiépülő rendszer a legnagyobb a világon! Korábban ezzel a címmel az USA Garkona-i (Alaszka) bázisa dicsekedhetett, de nyár elején működésbe lépet az új rendszer. Néhány HAARP bázis a teljesség igénye nélkül:
A MU radar, 1 megawattos üzem Japánban (34 ° 51′14 .80 “N 136 ° 6′19 .45″ E). (34 ° 51’14 .80 “N 136 ° 6’19 0,45″ E)
Arecibo – 2 MW létesítmény Puerto Rico (18 ° 20’38 .97 “N 66 ° 45’9 0,77 “W)
Hippasus (USA) – 70 MW-os létesítmény Fairbanks, Alaska
Sura (orosz) – 190 megawattos létesítmény Közép-Oroszországban (56 ° 7′10 .32 “N 46 ° 2′4 .41″ E). (56 ° 7’10 0,32 “N 46 ° 2’4 0,41″ E)
EISCAT (Európa, Norvégia, Svédország, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság és Németország) – 1 gigawattos létesítmény, Tromso, Észak-Norvégiában (69 ° 35′1 .06 “N 19 ° 12′57 .11″ E). (69 ° 35’1 .06 “N 19 ° 12’57 0,11″ E)
Itt kell megemlíteni a 
Haiti és szecsuáni földrengéseket:
Az orosz haditengerészet közlése szerint a U. S. hozta létre a földrengést Haitin:
Az orosz Északi Flotta jelezte, hogy földrengés pusztított Haitin. A vizsgálat egyértelmű eredménye, hogy az USNavy használt földrengés fegyvert. A mért értékek szerint, egy lineárisan kimutatható, a földrengések egymás utáni kapcsolata. A jelentések szerint, nem véletlenül történt, hogy a rengések azonos mélységben következtek be Venezuelában és Hondurasban.
Az északi flotta 2008 óta fokozott figyelemmel kíséri az amerikai Tengerészgyalogság Karib-térségben történő mozgásait és tevékenységét, de már korábban is folyt ez a tevékenység, válaszul arra, amikor az amerikaiak bejelentették szándékukat, hogy helyreállítsák a negyedik flottát, amely 1950-ben feloszlott. Oroszország válaszolt egy évvel később, a Flotta által vezetett nukleáris meghajtású Nagy Péter cirkáló “kezdte az első gyakorlatokat ebben a régióban, a hidegháború végén”.
A 70-es évek végére, az USA-ban “sokat haladtak” a fegyverek és földrengések területén, ezek a jelentések tartalmazzák, hogy most már használhatók az impulzus és plazma fegyverek, Tesla elektromágneses felfedezései, a Sonic technológia, továbbá a “Shockwave bomba.”
A jelentés összeveti a két földrengés fegyvereinek tapasztalatait. Az USA-ban Haditengerészet által a közelmúltban, a Csendes-óceánban okozott földrengés nagysága 6,5-es volt. A sztrájkok körüli területen Eureka városban okozott károkat, Kaliforniában. De a vizsgálat kimutatta, hogy a karibi térségben 140.000 ártatlan ember halálát okozta.
A jelentés szerint, “több mint valószínű”, hogy az USA-ban a Haditengerészet “teljes tudomással bírt” a katasztrofális kárról. A földrengést Haitin, a már előre beállított forgatókönyv szerint tálalta a Déli parancsnokság helyettese.A vizsgálatok végső eredményéről készült jelentések e fegyverekről, figyelmeztet arra, hogy az USA tervezi, hogy megsemmisíti Iránt egy sor földrengéssel. Célja, hogy megdöntse a jelenlegi iszlám rezsimet. Továbbá, a jelentés szerint, a rendszert “teszteli” az Egyesült Államok (HAARP Project). Így hoznak létre anomáliák az éghajlatban, okoznak árvizeket, aszályokat és hurrikánokat.
Egy másik jelentést tényként megállapítja, hogy a szecsuáni földrengést (Kína 2008. május 12-én, nagyságrendje 8,7 a Richter-skála szerint), HAARP rádiófrekvenciák okozták. Meg lehet állapítani, hogy van összefüggés szeizmikus aktivitás és az ionoszféra között. A romboló rádiófrekvenciák által kiváltott erőterekről, amelyek a HAARP jellemzői, az alábbi következtetések vonhatók le:
1 .- A földrengések azonos mélysége lineárisan ugyanaz a hiba által okozott indukált frekvencia lineáris vetülete.
2 .- A koordinált műholdas konfiguráció koncentrált gyakorisága előrejelzi a specifikus pontok (erőterek) létét.
3. – A diagram azt mutatja, hogy a földrengések mesterségesen keletkeztek lineárisan azonos mélységben.
Venezuela, január 8-án, 2010. Mélység: 10 km.
Honduras, január 11-én 2010. Mélység: 10 km.
Haiti, január 12-én 2010. Mélység: 10 km.
Minden esetben a mélység közel 10 km.
A földrengések után közvetlenül, a Pentagon azt mondta, hogy a Baltimore-ban dokkoló USS Comfort kórházhajó elhajózott Haitibe, annak ellenére, hogy néhány napnak kellett eltelnie Haitira érkezése előtt. Mindazonáltal, haditengerészetnél Mike Mullen admirális, a közös vezérkar főnöke, azt állította, az Egyesült Államok fegyveres erői felkészültek vészhelyzetre, amelyet a katasztrófa okozott.Douglas Fraser, általános parancsnok, azt állította, hogy parti őrség és az USA, tengerjáró hajókat küldtek a térségbe segítséget nyújtani, akkor is, ha csak korlátozott források és helikopterek állnak rendelkezésre.
A repülőgép-hordozó 
USS Carl Vinson küldték a Norfolk-i haditengerészeti támaszpontról, Virginiából, kiegészítve a szállítmányt repülőgépekkel és helikopterekkel. Haitire január 14-én, kora délután érkeztek meg.
Az U. S. Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (
USAID), Haitin működött a földrengés előtt.
Az orosz Külügyminisztérium jelentése szerint, az USAID és az USA Déli-parancsnokság megkezdte munkáját a “humanitárius invázió” megküldésével. Legalább 10.000 katona és vállalkozó ellenőrzésre, a haiti területre, ENSZ rendelésre, miután pusztított a “kísérleti földrengés.” /Lisa Karpova/
Bizonyítékok állnak rendelkezésre a HAAPR felhasználására földrengések előállítására. Az alábbi kép a kínai, szecsuáni földrengésről készült 2008 májusában 1 órával a katasztrófa előtt.
Azóta Svédország országos agykontroll kísérlet színhelyévé vált. Az ország északi területeit a NATO ACT használja kísérleti terepként, a svédeken pedig, több szinten csattan az ostor! A betelepített muzulmánok, és az országot megszálló zsidók eltartásán kívül a tudatbefolyásolással is meg kell küzdeniük, miközben a betelepülők harcának színterévé vált az ország.
A svéd kormány szerint villanyszámla csak a valós értéket mutathatja. A 2009-es törvény kimondja, hogy nincs több pénzkövetelési lehetőség, csak az elhasznált energiát szabad megfizettetni (milyen szép tőlük)! Közvetlenül az áramszolgáltatóktól küldik a levelet, hogy szeretnének telepíteni minden házban egy kis számítógépes digitális adót.
Mindenhol van, de senki nem tudja mi ez, vagy mit csinál az “EnergyBox”. Ez a Villamosenergia “Internet” (nem az El internet, amely megállította a szélessávú vállalatokat. Különösen 3G menne csődbe). Az EnergyBox egy GPRS-adó és a GSM frekvencia keveréke, GSM és 3G (UMTS). A rendszer széles sávú, a sugárzása nagyon hasonló a radaréhoz (!). Az információkat nem nyilvános közigazgatási felületen nyújtják be, hanem az Interneten (?) .
A EnergyBox egy bináris rendszert is tartalmaz, ami egy “
Eshelon mérő” (nem Echelon), a PLC rendszer gazdája a Televent Company. A PLC rendszer, megváltoztatja az aktuális netet, így könnyebb információt küldeni. A radar-szerű mikrohullámok az egész házat egy pulzáló rádiófrekvenciás elektromágneses mezővé változtatják. A 3G mindig egy tiszta fegyver-rendszer volt, és a 3G-s telefonok csak mellékhatásai. 3G, Amerikából jött, és került Európába, az amerikai hadsereggel (mint az összes többi mobil rendszerek is).
A “
totalitárius ellenőrzés” most már az El-hálózathoz is kapcsolódik egy másik törvényen keresztül. Ez a hírközlési törvény. Ez a jog biztosítja az Alapjogi Ügynökségi jogot, hogy nyomon követhető legyen az összes kommunikációt. Értelmezni kell az e-maileket, lehallgatni a telefonokat, ellenőrizni faxokat és minden mást, aminek köze van a kommunikációhoz. A EU vezetése ezért ruházta fel szinte korlátlan jogokkal az Europolt!
Benne vagyunk a legnagyobb, az emberi agyhullámokra irányuló kísérletben, amelyet a világ valaha látott. Svédország és Finnország mindig kísérleti országok voltak a mikrohullámú kísérletek tekintetében, és ezért kapta meg ugyancsak ez a két ország a rendszert először, de Norvégia sem kivétel, ahogy rendszer németországi és hollandiai állomásához ért mára.
Természetesen a NATO sok kísérletet fog végrehajtani a lakosságon. Bizonyos fegyvereket csak “élőben” lehet az embereken letesztelni. A LOIS készen van, és a kísérlet széles skálán folyik. ( Egész Dél-Sv.o.-t lefedi és valószínűleg összekapcsolódik az EnergiaDobozzal, de a 
V.R.A,, Echelon, NSA, Lofar-rendszerrel is Közép-Európában, valamint az Eiscat-tal északon.
A németországi tervezetek már elkészültek. Egy kis ízelítő:
Azok, akik ismerik mikrohullámú sütőt és mikrohullámokat, képzeljék el a többi ellenőrzési lehetőségeket. A módosított ELF, ULF, stb.-vel jól látható minden szoba 3D-ben, hallani minden beszélgetést, és még befolyásolhatja az agy hullámait az embereknél.
(Egyetlen távirányítóval kapcsolható az összes besugárzott területen élő?) Aki semmit sem tudnak chemtrails tevékenységekről, annyit azért tudnak, hogy báriumot tartalmaznak a vegyi csíkok. A hosszantartó báriumszórással, például a jelentős sporteseményeken, nem csak az emberek láthatók a radaron, hanem még az is, hogy mi van a zsebükben.
Az esőcseppel mikroszkopikus méretű cseppképzésén kívül kontrasztanyagként is szolgál, hasonló módon, mint ahogy egy CT vizsgálat esetében kontrasztanyagot használnak érfestésre.
Sokan megkérdezhetik, milyen módszerrel befolyásolható az emberek tudati állapota, és itt ne hazai politikusaink beszédeire, nyilatkozataira gondoljunk (a heveny idegbajhoz ez is elegendő!)?
Az 
EEG (elektroenkefalográfiai) vizsgálat a legtöbbek számára ismerős gyógyászatban alkalmazott módszer, az agyhullám mintázatok megjelenítésére, normálistól eltérő hullámformák észlelésére, vizsgálatára. Szinte egyidőben az elektromágnes jelrögzítéssel, megkezdődött az alacsonyfrekvenciás (0,1-40Hz közötti) agyi bioárammintázatok rögzítése is. Nem kellett sok idő, hogy a gyorsan fejlődő technika lehetővé tegye, a felvett, de szándékosan kiváltott hullámformák (félelem, apátia, fájdalom stb.) egyre nagyobb teljesítményű lesugárzását. A szokványos adósugárzások esetében szinuszos (transzverzális) hullámokat alkalmaznak, melyek a távolság négyzetével arányosan veszítenek energiájukból, de a skaláris, vagy más néven longitudinális lökéshullám jellegű sugárzás, lineárisan (egyenes arányosan) veszít csak az energiájából. Sokkal nagyobb távolságokra is eljuttatható a kívánt jel, kevesebb energiával. A mesterségesen létrehozott lökéshullámokkal, a HAARP és az ionoszféra tulajdonságainak kihasználásával földrengéseket, a légkör, és ezek alapján, az időjárás befolyásolását is megoldották. Kulcsszó: Interferencia!
Németországban, egy részletes és nagy tömeget vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy csaknem az összes 3G-sugárzásnak kitett “alanynál” elváltozások mutatkoznak a gerincvelőben. A kezdet: leukémia!
Konzekvencia: ha az orosz haditengerészet tesz hivatalosan közzé ilyen jelentést, majd hagyjuk a “hitetlen Tamásoknak”, hogy a saját agymosott, manipulált gondolataikkal tompítsák a kérdés élét, megadjuk magunkat. Nyugaton ezt az elképzelést, hatalmas média-manipuláció végzi, és vezeti az emberek széles tömegét tévútra. Több politikus részéről a világpolitikában egyenesen az a feltételezést ment, hogy a földrengés úgy állították elő Haitin, az amerikai HAARP létesítményekkel. De az orosz haditengerészet is elemezte a mérést … , és szintén arra a következtetésre jutott, hogy a bűncselekmény elkövetésében a mi amerikai “barátaink” (népirtási céllal) jártak el. Az amerikai tömeggyilkos, a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt kellene, hogy feleljen bűncselekményeiért, de, a Hágai Nemzetközi Bíróság sajnos, az ENSZ kutyája, ahogy az ENSZ is az amerikaiak által vezetett cionista törekvés a világhatalom megszerzésére. NWO.
A HAARP, a chamtrail, az alacsony, agyhullám frekvenciájú elektromágneses sugárzások tudatmódosító hatásai, a háborúk szítása, öbölkatasztrófa, biológiai hadviselés, kényszeroltások és az emberi jogok semmibe vétele mögött mindig ugyanazok állnak, hiába hívják, mutatják magukat ENSZ-nek, WHO-nak, EU-nak, vagy más, magát humanitárius szervezetnek feltüntetve, ezek az 
NWO “álruhái”!
(Nem utolsó sorban meg kell jegyezni, hogy a kolontári gátszakadást előtt nem csak a gyanús körülmények szaporodtak meg, de a kisebb, 2-2,6-os Richter-skála szerinti magyarországi földrengések is! Az ilyen “mozgatás” nem tesz jót egy iszapgátnak! Az EM technológia viszont várhatóan nem veszélyezteti Magyarországot, mivel bevezetésekor már alig lesz olyan magyar állampolgár, akinél nem kapcsolták még ki a villanyt!)
Cúth János - A Magyar Királyság

eltörlése és a cionizmus2013.12.08 17:32
Kapcsolódó link..

Az első világháború
semmi másért nem tört ki mint , hogy megszüntessék ,
eltöröljék a Magyar Királyságot....

Cúth János kanadai magyar újságíró igazságfeltáró írása Trianonnal kapcsolatban.

Most már érdemes végre komoly és hiteles dokumentumokat teregetni az olvasók elé, mert annyi féligazságból és alig-igazságból táplálkoznak e téren, hogy az már maga a hamisított történelem. Kérlek benneteket, olvassátok el figyelmesen az alábbi dokumentumot, amely avatott kornatanútól származik:

Nem tudom ki hogyan van vele, de úgy vélem, hogy ártatlan magyarok millióinak sírja felett, és a háború soha világosan meg nem magyarázott, inkább elhazudott indítékai és történései mellett meg kellene hallgatni az igazságkereső kérdéseket is, s végre illene azokra hiteles magyarázattal szolgálni. Bámulatos közömbösség, bűnös cinkosság az, amikor a tényeknek ellentmondó, tarthatatlan "magyarázatok" posványába hagyják belealvadni nagyapáink, dédapáink vérét. Pedig ebben az esetben nem őstörténelemről van szó, amit sokkal könnyebb mellékvágányra terelni, mint az első világháború motivációit, vagyis a közelmúlt eseményeit. Ajánlom tehát, hogy lapozzunk bele a világégés titkosított forgatókönyvébe, amelynek a lapjai sárgás árnyalatúak - ha nem is annyira az enyészettől...

Önzetlenül vall nekünk a kérdésekről Benjamin H. Freedman. Az 1890-ben született zsidó üzletember 1945-ben szakított a szervezett zsidósággal, miután átlátott annak sátáni törekvésein. Ezt követően egész hátralévő életét és hatalmas vagyonát az Egyesült Államokat átható zsidó zsarnokság leleplezésére szentelte.

Belelátott a politikusok, nevezetesen a méregkeverők cinkelt kártyáiba, hiszen többnyire ezek személyes ismerőse volt, úgymint Woodrow Wilsoné, Bernard Baruché, Franklin Roosevelté, Samuel Untermayeré, a Kennedy családé és még sokaké. Freedman életműve az embertelen világhódítás elleni óriási manifesztum. Rendelkezésünkre áll egy beszéde, amelyet a washingtoni Willard szállóban tartott, nagy közönség előtt. Akkori beszédének egyes kitételei manapság még időszerűbbek, mint valaha. Jelen esetben beszédének azokra a részeire támaszkodunk, amelyek mindenek előtt az első világháború kirobbantásának körülményeire és lefolyására korlátozódnak. A következőkkel kezdi: ,,Az Egyesült Államokban a cionisták és vallási társaik a kormány teljes mértékű irányítói."

1914-ben tehát kitört az első világháború. Az egyik oldalon Nagy Britannia, Franciaország és Oroszország, míg a másik oldalon Németország, Ausztria-Magyarország és Törökország állt. Két évi ádáz küzdelem után a német fél megnyerte a háborút .(!) Nemcsak névlegesen, de ténylegesen is. A német tengeralattjárók lesöpörték a hajókat az Atlanti-óceánról. Nagy Britannia katonáinak elfogyott a lőszere és mindössze egy hétre való élelmiszerük maradt. Az éhhalál várt rájuk. A francia hadseregben zendülés tört ki, miután 600 000 emberüket vesztették el a verduni csatában a Somme mellett. Az orosz katonák zöme szökevénnyé vált, az olasz hadsereg részben felbomlott. Mindeközben német földre egyetlen lövedék sem hullott, ellenséges katona nem lépte át a német határt. S erre mi történt? Máig érthetetlen és felfoghatatlan módon, Németország békét ajánlott Angliának: az abszolút győztes Németország megalkuszik a tönkrevert Angliával?! Ma már tudjuk, hogy erre a német szabadkőműves vezérkari tisztek árulása folytán került sor. Angila tehát fontolóra vette az ajánlatot. Nem is tehetett mást, mert a padlón volt. Ámde ez még semmi. Hallgassunk csak bele ismét Freedman úr beszédébe:

,,A németországi cionisták felkeresték a brit háborús kormánytanácsot - s most rövid leszek, mert ez egy hosszú történet, de minden okmányom megvan állításom bizonyítására - és ott azt mondták: ,,Nézzenek ide. Önök még meg tudják nyerni ezt a háborút. Nem kell elfogadni a német ajánlatot. Meg tudják nyerni a háborút, ha az Egyesült Államok az önök szövetségeseként beszáll a háborúba." Az Egyesült Államok akkor nem háborúzott (kivételesen.) Friss volt, gazdag és hatalmas. Azt mondták tehát Angliának: "Garantáljuk önöknek, hogy az Egyesült Államokat az önök szövetségeseként háborúba visszük, ha önök megígérik nekünk Palesztinát, miután önök legyőzték Németországot, Ausztria-Magyarországot és Törökországot." " Nem mellékesen jegyezzük meg, hogy Angliának annyi joga volt Palesztinát valakinek odaígérni, mintha mondjuk az Egyesült Államok valamilyen okból Japánt Írországnak ígérte volna. Az angol hadvezetőség 1916. októberében mégis megtette ezt az ígéretet. Röviddel ezután az Egyesült Államok, amely ezt megelőzően teljesen németbarát volt, Britannia szövetségeseként belépett a háborúba!"

"Azért mondom, hogy az Egyesült Államok szinte teljesen németbarát volt, mert a tömegtájékoztatást a zsidók irányították, minden újság és hírközlő eszköz zsidó irányítás alatt állt. Márpedig ezek a zsidók németbarátok voltak, mert sokan Németországból jöttek és szerették volna, ha Németország megveri a cárt. A zsidók nem szerették a cárt, mert az tisztában volt törekvéseikkel és átlátott a manipulációikon. Ezért azt mondták, hogy amíg Anglia és Franciaország Oroszország szövetségese, addig ne számítsanak egyetlen centre se. Amikor viszont ugyanezek a zsidók lehetőséget láttak Palesztina megszerzésére, elmentek Angliába, és megkötötték az említett szerződést. Azután minden megváltozott, mint mikor a forgalmi jelzőlámpa pirosról zöldre vált. Ugyanazok az újságírók, akik korábban németbarátok voltak és arról firkáltak, hogy Németországnak milyen sajnálatos nehézségei vannak Nagy Britannia legyőzésében kereskedelmi és más téren, hirtelen úgy találták, hogy a németek nem jók, gazemberek, akik "vöröskeresztes nővéreket lőnek le." Röviddel ezek után Wilson hadat üzent Németországnak. A londoni cionisták telexeket küldtek az Egyesült Államokba az igen befolyásos Brandeis bíróhoz, ezt mondván: megkapjuk Angliától, amit akarunk. Most rajtad a sor: dolgozd meg Wilson elnököt, hogy az Egyesült Államok hadba lépjen. Így lépett háborúba Az Egyesült Államok. E háborúhoz semmi más érdeke nem fűződött! Nekünk, amerikaiaknak semmi okunk, semmi jogunk nem volt ahhoz, hogy az első világháború a mi háborúnk legyen. Belehajszoltak, közönségesen szólva bepaliztak bennünket azért, hogy a világ cionistái megkaphassák Palesztinát. Ezt soha senki nem mondta el az Egyesült Államok népének. Sohasem tudták meg, miért kellett fiaiknak meghalniuk az első világháborúban."...

Ezt követően a cionisták ismét Angliába mentek, biztosítani maguk számára a koncot, mondván: mi teljesítettük a "szerződés" reánk vonatkozó részét. Szeretnénk egy írást, amely rögzíti, hogy önök is betartják az alkut, és a háború után odaadják nekünk Palesztínát. Nem tudták, hogy a háború egy évig vagy tíz évig fog tartani. Ezért kiötlöttek egy formulát, amely rendkívül homályos, szinte értelmezhetetlen megfogalmazásban lett rögzítve, s "Balfour nyilatkozatként" került a történelembe. Ez a nyilatkozat nem más, mint Nagy Britannia ködösített kötelezvénye arra vonatkozóan, hogy megfizeti a cionistákat annak fejében, hogy azok belerángatták az Egyesült Államokat a háborúba. Ez a sokat emlegetett Balfour nyilatkozat valójában olyan hiteltelen volt, mint egy fedezetlen háromdolláros csekk. Anglia mégis paprikajancsiként behódolt, s ebből nagy baj lett. Az Egyesült Államok, tudvalevőleg, háborúba lépésével lassan felőrölte a németek erejét. Amikor aztán a háború véget ért, a németek elmentek a párizsi ,,békekonferenciára", ahol bizony összesen 117 (!) cionista székelt (szegény Magyarország! C.J.), akik kizárólag a zsidók érdekeit képviselték. (Szegény, zsidók által kiszemelt Magyarország! C.J.) Vezetőjük Bernard Baruch volt. Én is ott voltam, tudom mi történt! A zsidók azon a ,,békekonferencián" feldarabolták Németországot (és főleg, előre bekalkulált módon a maguk számára rég kiszemelt Magyarországot, jól tudva, hogy egy legyöngített Magyarországot könnyebben zsebre vágnak, mint egy magyar nagyhatalmat! C.J.), az elragadott részeket pedig előszeretettel osztották fel mérlegelés nélkül azon nációk között, amelyek azokra kényük-kedvük szerint igényt tartottak! E kéjelegve végrehajtott hóhérmunkával a cionista zsidók megteremtették maguk számára a nemzetsakterolás precedensét, majd a németek tudomására hozták a Balfour nyilatkozatot. A németek ekkor fogták föl, hogy: ó, hát ennek a játszmának az áldozatai lettünk! A további események már ebben a mederben zajlottak, s nyílegyenesen vezettek a második világháborúig, ezért nagyon fontosak még az epizódoknak tűnő közbülső események is. A németek először is tudatosították, hogy kegyetlenül becsapták őket, s mint rászedettek fizetik a rájuk kényszerített csillagászati összegű "jóvátételeket". Hát még a magyarok!!!

Amit a németek érezhettek a zsidókkal szemben, azt érzékeltessük egy modellen: Tételezzük fel, hogy az Egyesült Államok harcban áll Oroszországgal, és győz. Ekkor azt mondanánk az oroszoknak, hogy hagyjuk abba az egészet, békefeltételeink alapján felejtsük el az egészet. Ekkor azonban az oroszok szövetségeseiként belépne a háborúba Kína, s mi ennek következtében elvesztenénk a háborút. Megsemmisítő győzelmet aratnának felettünk olyan jóvátételi kötelezettségek mellett, amelyek minden képzeletet fölülmúlnak. Képzeljük el továbbá, hogy az itt, (Amerikában) élő kínaiak, akikről azt gondoltuk, hogy hű állampolgárok, eladtak bennünket az oroszoknak, s általuk lépett Kína az ellenünk vívott háborúba. Hogyan gondolkodnának akkor itt, az Egyesült Államokban a kínaiakról? Nem hiszem, hogy közülük egy is ki merne jönni az utcára. Nem lenne elegendő lámpavas számukra... Nos, így éreztek a németek is a zsidókkal szemben. Pedig a toleranciájuk határtalan volt. 1905-ben például, amikor az első kommunista forradalom megbukott Oroszországban, s a zsidók, akik a forradalmat elindították és szították, kifelé tülekedtek onnan, s valamennyien Németország felé törtettek. (Bűnösökként is a legjobb létfeltételek közé. C.J.) És Németország menedéket nyújtott nekik. Nagyon tisztességesen bántak velük. "Hálából" ezek eladták Németországot egy újabb zsidó gyalázatért, azért, hogy koncul kaphassák Palesztinát. Ezt követően a Nahum Sokolowhoz hasonló sok-sok zsidó csahos éveken keresztül dicsekedett a sajtón keresztül, hogy a németországi zsidóellenes hangulat azzal kapcsolatos, hogy tudatosították, miszerint a háborús vereséget a zsidók beavatkozása eredményezte azáltal, hogy az Egyesült Államokat saját érdekükben bevonták a háborúba. Maguk a zsidók vallották be. Nem úgy volt, hogy 1919-ben a németek rájöttek volna, hogy a zsidó vér jobban ízlik, mint a bajor sör. Nem volt szó semmiféle vallási érzelemről, mindössze ráébredtek arra, hogy vereségükért a zsidók felelősek! De még ezek után sem történt semmiféle megtorlásszerű akció. A zsidóknak a hajuk szála sem görbült meg. Lassan azonban a zsidók is megfékezték magukat sikerük zengedezését illetően, s a továbbiakban már titokban akarták tartani ezt a tényt. Nem volt kívánatos számukra, hogy a világ megértse, miszerint ők árulták el Németországot, ezzel együtt Magyarországot is - talán még teljesebb mértékben.

Mindeközben a világ egyszerűen megfeledkezik az olyan sarkalatos eseményekről, amire 1933-ban került sor, amikor a világ zsidóságának legjelentősebb képviselői összesereglettek Amszterdamban egy találkozóra. Ott a szemtelenség és pofátlan arrogancia csimborasszójaként olyan ultimátumot fogadtak el Németország felé, amelynek értelmében azt üzenték: Kidobjátok Hitlert, és minden zsidót visszavesztek előző állásába attól függetlenül, hogy kommunista volt-e! És ezt vegyétek ultimátumként! (Ebben az időben a kommunisták 98 százaléka zsidó volt!) Elképzelhetik, hogy erre mit mondtak nekik a németek... És mit tettek a zsidók? 1933-ban, amikor Németország visszautasította, hogy megadja magát a zsidóknak, Samuel Untermayer az amszterdami összejövetelről hazatérőben, az Egyesült Államokban egy országos rádióbeszédet tartott, amelynek a lényege az volt, hogy a világ zsidósága ezennel "szent" háborút üzen Németországnak. "Szent harcba lépünk a németek ellen. Egészen a megadásukig éheztetjük őket. Ezért bojkottra hívjuk fel ellenük az egész világot. Ez tönkre fogja tenni őket, mert függőben vannak az exportjuktól." Untermayer úr arcátlanul azt állította, hogy 'ez a bojkott a mi eszközünk az önvédelemre.' (Ugyanez a szójárásuk manapság is, a palesztinok halomra gyilkolását illetően. C.J.) A bojkott hihetetlenül hatásosan működött, amire a németek a következőképpen reagáltak: 'Kik ezek az emberek, akik bojkottot hirdetnek ellenünk és kidobják embereinket munkahelyeikről, és ipari termelésünket leállítják? Kik azok, akik ezt teszik velünk? Természetesen nehezteltek emiatt: Minimálreakció volt részükről, hogy horogkereszteket festettek a zsidó üzletekre. Miért menjen be egy német, és adja pénzét annak a zsidó tulajdonosnak, aki a bojkottot gyakorolta velük szemben? Aminek a végcélja Németország kiéheztetése, s még annak is a megszabása, hogy ki legyen a miniszterelnökük vagy kancellárjuk. Azt követően tették ezt, hogy kivételezett helyzetük ellenére elárulták Németországot! Mégis tényszerűn meg kell állapítani, hogy a németországi zsidóknak még ezek után, még ezek mellett sem történt semmi bántódásuk, holott a bojkottot eszeveszett akarnoksággal fenntartották a németekkel szemben. A helyzet akkor változott meg, amikor - 1938-ban - egy lengyel zsidó a párizsi német követségen lelőtt egy német hivatalnokot. Németországban, csak ezután történt, hogy kirakatokat törtek be, utcai harcokra s hasonlókra került sor." - írta le a történtek hiteles szemtanúja, Benjamin H. Freedman.

II.

Előző alkalommal az első világháború zsidó háttérmanipulációiról számoltam be Benjamin H. Freedman feltárásai nyomán. Ennek során eljutottunk a II. világháború küszöbéig. Sajnos, a történelemnek ez a fejezete is legalább annyi mocskot, aljasságot és embertelenséget leplez, mint az előző. Nem igérhetek tehát épületes olvasmányt, viszont 65 év távlatából igazán időszerű, hogy legalább valamelyest letisztuljon az a homály, amit szándékos ködösítéssel értek el azok a bűnözők, akik a háború tüzét szították, s akiknek leszármazottai mind a mai napig ugyanazt a hatalmat képviselik, amely a II. világháború kirobbantásáért felelős. Mielőtt azonban ismét átadnánk a szót Benjamin H. Freedmannak, kora egyik legbefolyásosabb és legtekintélyesebb zsidó politikusának és üzletemberének, aki - mint már megállapítottuk - szakított a szervezett zsidósággal, átlátva annak embertelen törekvésein és célkitűzésein, vessünk egy pillantást a II. világháború történelmi képére, legalább lexikális keretek között.

A II. világháború fegyveres kirobbanása 1939. szeptember elsejére datálódik. Előkészítése azonban 1933-ra nyúlik vissza, sőt az benne rejlett már a Wersailles-i szerződésben is, amely létében fenyegette Németországot. 1933-ban ugyanis az Egyesült Államok diplomáciailag elismerte a Szovjetuniót. Roosevelt ezáltal mesterien állította sorompóba a pénzért és hatalomért mindenre kapható kalmár Angliát, valamint a gyarapodásért és politikai, nomeg területi térnyerésért semmi áldozatot nem sajnáló oroszokat. A világ közvéleménye többnyire mind a mai napig úgy tudja, hogy Chamberlain, angol miniszterelnök a németeket békéltető politikus volt. Ebből egy szó sem igaz. Igaz viszont ennek az ellenkezője: Feladata a németeknek a háborúba való beugratása volt. Ezt a szerepét kitűnően játszotta el. Mi sem jellemzőbb erre, hogy a Müncheni egyezmény aláírását követően hazaérkező Chamberlaint Rooseveltnek ez az egyszavas távirata várta: ,,Bravó!" Ezalatt azt kell érteni, ami Rooseveltet a leginkább motiválta: a szerződés pontosan olyan féloldalasra sikerült, amilyent ő megálmodott, vagyis senkit sem elégített ki igazán, így minden fél zsarolhatóvá vált általa.
A Szovjetunió 1939-ben amerikai tanácsra taktikai meg nem támadási szerződést kötött Németországgal. Ennek célja kizárólag a németek önbizalmának növelése volt, kedvező politikai és szövetségi konstelláció érzetének kialakítása a háború megindításához. Az ürügyet mindkét szerződő fél számára az alaposan rászedett Lengyelország és Németország elleni provokációk szolgáltatták. Annak külön irodalma van, hogy a pokol hetedik bugyrában fogant, elképzelhetetlenül aljas angol és francia manipulációk vezettek Lengyelország és Németország beugratásához!
   Ázsiában Roosevelt Japánt csalta a Pearl Harbour-i lépre. Szerencsétlen japánok úgy gondolták, hogy egy eredményes, rajtaütésszerű támadás jobb belátásra bírja majd az amerikai kormányt Japán alapvető létérdekeinek megítélésében. Amerika ugyanis blokád alá vette Japánt, bojkottálta termékeit s ott provokálta, ahol csak tudta, itt azonban olyan galád eszközökre kell gondolni, amilyen csak beteg, lázas agyban foganhat. Egyébként ez a meghatározás érvényes a nyugati hatalmak politikájára, egészen napjainkig.
Az emberi nemet megszégyenítő, világégést célzó provokáció-és manipulációsorozat ügynökei, a nyugati hatalmak képviselői a világtörténelemben példa nélkül álló módon, a maguk által kreált ,,háborús bűnösök" elmélete alapján legyilkolták az ugyancsak általuk tőrbe csalt ellenfelek vezetőit. Minden azt igazolja, hogy az amerikai, valamint a nyugati és az orosz társadalomban az igazság nem csak, hogy szubjektív fogalom lenne, hanem egyáltalán nem is létezik. A megállapítás természetesen az említett hatalmak vezető rétegére értendő. Külön fejezetet érdemel a háborút követő gyilkos ember-és nemzetmészárlás legkiszolgáltatottabb kárvallottjának, Magyarországnak a keresztre feszítése, s ennek miértjei. Most jöjjön tehát a koronatanú, Benjamin H. Freedman vallomása, amely legalább annyira felrázó és döbbenetes, mint amilyen világosan rámutat Magyarország előre kitervelt sorsára:
,,Nem szeretem az 'antiszemitizmus' szót, mert értelmetlen, de önöknek mondhat valamit, ezért most kivételesen használni fogom. Az egyetlen ok, amiért Németországban bármilyen zsidóellenes érzelem uralkodott, az abból fakadt, hogy az I. világháborúért, majd Németország azt követő bojkottjáért a zsidók voltak felelősek. Végső soron a II. világháborúért is ők a felelősök, mert a történtek után elkerülhetetlenné vált a nyílt harc Németország és a zsidók között. Én éltem abban az időben Németországban és tudom, hogy a németek úgy vélekedtek: Európa vagy keresztény lesz, vagy kommunista. Nincs közbülső lehetőség. A németek tehát úgy határoztak, hogy megpróbálják megtartani kereszténynek, ha lehet, és elkezdtek újrafegyverkezni. Akárcsak Amerika, amelynek évi 83-84 milliárd dollárra rúgott a katonai kiadása. (Manapság az Irakot és Afganisztánt megszálló amerikai hadsereg napi költségvetése 480 millió dollár! C.J.) Igen, de ki ellen fegyverkezett Amerika? A 40 ezer moszkvai zsidó ellen, akik Oroszország fölött uralkodtak, no meg görbe utakon sok más ország fölött is? Amerika most a III.világháború küszöbén áll. A világ zsidói, a cionisták és társaik mindenütt elhatározták, hogy újra az Egyesült Államokat használják arra, hogy segítsenek nekik Palesztina megszerzésében, hogy ott hozhassák létre a világkormányt. Nem egyedül olvastam ezt a határozatot. Olvasták sokan, mások is.
Mit tehetünk ebben a helyzetben? Ha önök közül valaki csak egy életet is meg tud menteni, az lehet, hogy valamelyikük fia lesz. Lehet, hogy fiaikat ma éjjel küldik abba a háborúba. És önök annyit sem tudnak erről, mint 1916-ban arról, hogy a cionisták megegyeztek a brit hadügyi bizottsággal abban, hogy az önök fiait küldjék egy európai háborúba. Tudták ezt akkor? Senki sem tudta az Egyesült Államokban. Nem volt szabad tudni róla. Aki tudott róla, az Wilson elnök volt és House tábornok, meg néhány magasrangú kormánytisztviselő. Én ezt el tudtam képzelni. Jó kapcsolatom volt az idősebb Henry Morgenthauval. Az 1912-es elnökválasztási kampány alkalmával, amikor Wilsont jelölték, az irodában beszélgettünk. Én voltam id. Henry Morgenthau bizalmi embere, így én vele és Rollo Wellsel, a kincstárnokkal álltam kapcsolatban. Ott ültem ezeken a megbeszéléseken. Wilson elnök foglalt helyet az asztalfőn és hallottam, ahogy dobolnak Wilson elnök agyán, hogy az adóbevétel egy részéből állítsák fel a szövetségi bankot és hallottam, hogyan befolyásolják az elnököt a cionista mozgalom céljainak megfelelően. Brandeis bíró és az elnök olyan közel ültek egymáshoz, mint - mutatja - ez a két ujjam. Wilson elnöknek annyi fogalma sem volt arról, hogy mit kell határoznia, mint egy ma született csecsemőnek. Így vittek bennünket az első világháborúba, amíg mindenki aludt. Odaküldték fiainkat, hogy lemészárolják őket. Miért? Hogy a zsidók megszerezzék Palesztinát. Úgy bolonddá tették önöket, hogy azt sem tudták, mennek-e, vagy jönnek.
Egy bíró, amikor az esküdteket utasítja, így beszél: "Uraim, ha egy tanú egyetlen egyszer is hazudott, annak az egész vallomását figyelmen kívül hagyhatják." Mik a tények a zsidókról? (Azért hívom őket zsidóknak, mert ezen a néven ismertek. Egyébként nem nevezem őket zsidóknak.
Én 'úgynevezett zsidókról' beszélek, mert nem tudom, hogy kicsodák.) A Kelet-európai zsidók, akik a világ zsidóságának 92 százalékát adják, eredetileg kazárok voltak. Ez egy harcos törzs volt, amely Ázsia szívében élt. Nagyok és erősek voltak. Falloszimádók. Ez volt a vallásuk, ami egy végtelenül undorító, aljas dolog. Ebbe nem is akarok részletesen belemenni. Királyuk megelégelte birodalmának degenerációját s elhatározta, hogy egyistenhitre téríti alattvalóit: Vagy a kereszténységre, vagy az iszlámra, vagy a judaizmusra, ami valójában talmudizmus. Az "An-tan-ténusz-szó-raka-ténusz" kiszámoló versikéhez hasonló módon döntött a judaizmus mellett. Az lett az államvallás. Embereket küldött a Pumbedita-i és Sura-i talmudiskolákba, akik rabbikként ezerszámra érkeztek vissza. Zsinagógákat és iskolákat nyitott. Így vált a népe azzá, amit ma zsidóságnak nevezünk. Soha, egyetlen egynek sem járt az őse a Szentföldön. Sem az Ótestamentum ideje alatt, sem az időszámításunk előtt. Egyiküknek sem! Ennek ellenére odaállnak a keresztények elé és arra kérnek bennünket, hogy támogassuk hadicselekményeiket Palesztnában, mondván: "Ti segíteni akarjátok Isten kiválasztott népét az ígéret földjének tulajdonba vételében, őseik honában, ugye? Ez keresztényi kötelességetek." Csakhogy ezek pogány kazárok, akik éppen úgy felvették hitüket, mint az írek tették. Nevetséges őket a "Szentföld népének" nevezni, éppannyira, mint az 54 millió kínai mohamedánt arabnak mondani. Mohamed csak (Jézus után 620-ban halt meg), azóta pedig 54 millió kínai fogadta el a mohamedán vallást. Kína 2000 mérföldre van Arábiától, Mekkától és Mohamed szülőhelyétől. Képzeljük el, hogy ez az 54 millió kínai elkezdené magát 'arabnak' nevezni. Erre azt mondanánk, hogy holdkórosok. Mindenki aki elhiszi, hogy az az 54 millió kínai arab, az egyszerűen őrült. Ők mindössze egy vallást fogadtak el sajátjuknak, amelynek az eredete Mekkában, Arábiában van. Így van a zsidóknak nevezett valakikkel is. Ezek kazárok, pogányok, valamiféle ázsiai faj, akiket Ázsiából Kelet-Európába kényszerítettek. Mivel a királyuk fölvette a talmudi vallást, nem volt más választásuk ez ügyben. Így a kazárok lettek azok, akiket ma zsidóknak nevezünk. Most képzeljük el, milyen ostoba dolog volt a világ nagy keresztény országainak azt mondani: 'Erőnket és befolyásunkat arra használjuk, hogy visszavezessük Isten kiválasztott népét ősi hazájába, az ígéret földjére'. Létezik ennél nagyobb hazugság? Mivel azonban az ő irányításuk alatt vannak az újságok, a hetilapok, a rádió és a televízió, minisztereik ott ülnek a parlamentben, így az egész vonalon mindenki erről fecseg, nem túl meglepő, hogy önök elhiszik ezt a hazugságot. Elhinnék azt is, hogy a fekete fehér, ha elég gyakran hallanák. És senki sem tehetne önöknek szemrehányást.
Ez a történelem egyik nagy hazugsága. Ez minden baj forrása, amely a világra szállt.
Tudják-e önök, mit csinálnak a zsidók a vezeklés napján, amelyről azt hiszik, hogy az olyan szent dolog nekik? Közöttük voltam, nem hallomásból tudom. Nem azért vagyok itt, hogy valakivel ingerkedjek. Azért vagyok itt, hogy tényekről beszéljek. Amikor a zsidó vezeklés napján bemegy a zsinagógába, feláll, és elmond egy imát. Ez az egyetlen ima, amely alatt áll. Háromszor megismétel egy rövid imát, az ún. Kol Nidrét. Abban az imában szerződésre lép az istenével, hogy minden eskü, minden fogadalom vagy ígéret, amelyet a következő tizenkét hónap folyamán tesz, érvénytelen. Arra szerződik istenével, hogy az eskü ne legyen eskü, a fogadalom ne legyen fogadalom, az ígéret ne legyen ígéret. Ezeknek ne legyen semmiféle hatásuk, tehát ne kelljen teljesítenie azokat. Ezek után vajon önök mennyire számíthatnak lojalitásukra? Annyira, amennyire a németek számíthattak 1916-ban. Ugyanazon végzet alatt szenvedünk mint Németország szenvedett és ugyanazon okból."
Visszagondolva Trianonra, s arra, amit Freedman úr elmondott a párizsi békekomédiáról, arról, hogy ott 117 cionista képviselte az ún. zsidóság érdekeit, nem nehéz rájönnünk, miért történt, hogy Magyarország, a zsidóság által rég kiszemelt célország, a háború legártatlanabb áldozata, amely ország egyedüliként szavazott a háború ellen, mégis a legkegyetlenebbül bűnhődött mások bűneiért, a végtelen nyomorért, pusztulásért és tömegmészárlásért; azokért a bűnökért, amelyeket éppenséggel a felette ítélkezők követtek el. Egy végtelenségig megosztott, a végtelenségig elszegényített s lezüllesztett ország megszállása ugyanis sokkal könnyebb, mint egy erős és hatalmas Magyarországé, amilyen a mi országunk volt, még 1914 előtt is. Magyarország tönkretételére, legyöngítésére és majdani bekebelezésére azonban már korábban döntés született a zsidók részéről. A Ruszkij Invalid c. újság 1910-ben megjelent 285. számában látott napvilágot az alábbi felhívás:
"Hitsorsos Testvérek! Most az egész világon nincs a Földnek olyan sarka, amelyet könnyebben birtokba vehetnénk, mint Magyarország és Galícia. Mindkét terület szükséges és előnyös volna számunkra. Törekedjetek testvérek mindannyian erre, törekedjetek minden erőtökkel ezeket az országokat teljesen birtokba venni, törekedjetek innen kiűzni a keresztényeket, és egészen az uralmunk alá vetni. Törekedjetek mindannyian arra, hogy mindaz, ami a keresztények birtokában van, a saját kezünkbe kerüljön, és ha ehhez nektek nincs elég pénzetek, a Párizsi Szövetség annyi segítséget nyújt, amennyi szükséges. Erre a célra Szövetségünk gyűjtést rendez, és a váratlan áldozatokra a pénztárunk készen áll, hogy a galíciai és a magyar földet a galíciaiak és magyarok kezéből kivegyük, kitépjük és átadjuk kizárólagos tulajdonul a zsidóknak. A világ tőkései hatalmas összegeket áldoznak erre, ámde ennek sikerére ti egyesüljetek a legrövidebb időn belül." A kiáltvány aláírója: Cionista Szövetség, Párizs.


Tisztelettel:
Cúth János
http://www.boldogsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=23360%3Aa-magyar-kiralysag-eltoerlese-es-a-cionizmus-cuth-janos&catid=1139%3Arosszkor-oly-rossz-korban-eltem-en-e-foeldoen&Itemid=761&honnan=Nemzeti_Hirhalo
Magyaroknak pusztulniuk kell

a Kárpát-medencéből!!!!!!2013.12.08 18:32
Előzmény..


Elnézést kérek Dr. Papp Lajostól miszerint 
az alábbi cikket Ő írta volna. 
A cáfolatát most találtam meg a neten. 
2012.01.27. 
Takács András 
------------

Titkok és összefüggések (amit minden magyarnak ismerni kell)

Magyarság története meghamisításának kizárólag egy célja volt – jelentette ki egy német történész csoport: Megszerezni, és elvenni a Magyaroktól a Kárpát medencét !!!!???
Magyarország a földi paradicsom!

A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen irányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központi helyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell.
Vagyis mi jelentjük Európa közepét. A múlt és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre a területre, az itt lévő tudásra és nem  fordítva !


Az energiaközpont: A NASA kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk szívcsakrája (föld szíve) a Kárpát-medencében, a
Pilisben (Pólus) található. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja. A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert alkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. (jól ismert Gertrudis királyné sorsa, aki a tiltás ellenére betette a lábát a tiltott területre. Az életével fizetett ezért.) A dalai Láma 22 évvel ezelőtt kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van. Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években
leírta: "Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak." Murád szultán kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak. Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura. Bonfini, Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe.


A középkorban úgy emlegették Magyarországot, hogy itt a leggazdagabb a
föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló .
A hazánkat örök idők óta jellemző gazdagság ma is fenn áll. A bőséget
jelenleg nem mi, hanem egy megszálló, idegen csoport élvezi. 2006 tavaszán
a médiában bejelentették, hogy Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országa
közé tartozik!


Ezt a hatalmas mértékű jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének busás
hasznából értük el. Ez az előkelő hely a magyarság kemény munkájának
eredménye. A hazánkra jellemző kedvező adottságok miatt nem véletlen, hogy
a történelem során folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára a
megszerzendő és vonzó földterület. Nagy Sándor hódító hadjáratának célja
valószínűleg a Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt. A
Pilisben akarta felépíteni a Nap palotáját. Tudta, hogy a Kárpát-medence
megszerzésével a világ legnagyobb uralkodójává válhat. Szerencsénkre nem
ért célba, útközben meghalt.


A tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzel
az irigységgel és sokszor gyűlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünk
megszerzése érdekében. És ez ma sincs másképp, a helyzet semmit nem
változott. Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket a
nemességtől elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvá
vált. Az egy kézbe került állami földeket ezt követően könnyű volt (az
elaltatott és elvakított néptől) privatizálni, kiárulni. Privatizálás: A
jelenlegi kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, a
magyar anyaföldet. Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket és
minden fontos, központi intézményünk irányítását. Ma a magyar föld
megszerzése, kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nem
kerül a privatizáció kalapácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévő bankok
szerzik meg a föld jelzálog terhelésével.


Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél többen kényszerülnek
hitelfelvételre, földművelő gazdáknak több tízmilliós hiteleket adnak
gépvásárlásra, majd manipulálják a jövedelmezőségüket a mezőgazdaságból,
mindezt az EU kézi vezérlésével, aminek eredményeként az elszegényedés
miatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktől és azt az idegenek
kezébe átadni. A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket,
melyet őseink vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények között
nem mondtak volna le. 2006 őszén a gazdákkal megkötött szerződések
ellenére nem vették át a megtermelt kiváló minőségű gabonát.
Feltételezhető, hogy szándékosan történt szerződésszegés. A 2007 évi kevés
termést látva, a magyar gazdák abban bíztak, hogy a maradék 2006 -os
termést ( amit az állam és az EU 2500 Ft-ért vásárolt fel és tárolt be)
feletetik az állataikkal, a kevés megtermettet pedig 5-7 ezer forintért el
tudják adni, amivel fellélegezhettek volna az EU megsemmisítő nyomása
alól. Ehelyett az illetékesek azonnal utasítást adtak a 2500 Ft-os gabona
erőművekben történő elégetésére, tették mindezt akkor, amikor tudták, hogy
néhány hónap múlva ugyanezt dupla áron eladhatta volna a paraszt!Bizonyára abban gondolkodtak, hogy a hús árának meghagyása mellett a
paraszt ember képtelen a háromszoros áron adott gabonából egy disznót is
megtartani! De ez azt okozta, hogy a termelők elestek az éves
árbevételtől és csődbe, vagy csőd szélére jutottak. Csődhelyzetben pedig
a jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévő bankok kaparintják meg
földjeiket, házaikat, autóikat. A szőlősgazdákat arra buzdítják, illetve
kapnak EU támogatást, hogy vágják ki ősi szőlőültetvényeiket és adják el
földjeiket. A termelőket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végső
kétségbe esésükben a pénzt választhatják. Ha így döntenek, ezek a
földterületek is idegen kezekbe kerülnek. A gazdálkodók tudatos
ellehetetlenítésére az őszi szüret idején, folyamatosan helikopterek
köröztek az ültetvények fölött. A gazdát és a segítő rokonságot, a
barátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy ők munkavállalóknak
minősülnek és ezért kötelesek adót fizetni . Ez egy újabb olyan trauma a
földtulajdonosoknak, mely a földtől való megváláshoz vezethet.


A parlagfűről elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés fő
okozója, holott valójában "teljesen ártatlan". Helyette bármelyik más
mezei növényt is kikiálthatták volna főbűnösnek. Aki földdel rendelkezik,
az tudja, hogy bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növény
a föld alól. Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenőrizni
feltűnésüket. Akinél parlagfüvet találnak, az akár több milliós
pénzbírságra is számíthat.


Ezzel újra elérték céljukat: a gazdák nem bírják a büntetést kifizetni,
nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tőle. Nem, vagy
keveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezett
élelmiszerekről (70 % -ban felelős az emberi szervezetben lerakódott
mérgekért, ami az allergiás megbetegedések fő oka!). A génkezelt szójáról,
a rákkeltő levegőjű városokról, arról a hatalmas mennyiségű kemikáliáról,
melyet naponta használ és kozmetikumként magára ken az emberiség, ideértve
a bőrön keresztül felszívódó ruhaöblítőket, a vegyi parfümöket,
dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb. Ez utóbbi mérgeket
naponta, folyamatosan, - hatalmas összegeket áldozva - reklámozzák,
kínálják a kereskedő hálózatok. Becslések szerint, amennyiben a
kiárusítás, a földtől történő el-és megválás, a kényszerűségből történő
eladások üteme a közeljövőben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nő,
abban az esetben a megmaradt magyarországi földek többsége rövid időn
belül, akár néhány év alatt idegen kézbe kerülhet! A felvásárlások
gőzerővel történnek. A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondolta
végig ennek katasztrofális következményeit! Holnap-holnapután a térképek
idegen földtulajdont jelezhetnek. Somogyban már van olyan terület, ahol
falustól együtt külföldi tulajdonban vannak még az utak is! A térképeken a
Magyarország feliratot szándékoznak eltörölni! Ne adjuk oda őseink
földjét! Hatalmas árat kell fizetnünk érte!


Mi a baj velünk, miért fél tőlünk a világ? Könnyen megkapjuk a választ.


A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel
ezelőtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól,
hogy kutassa ki és bizonyítsa be melyik a földünk alapvető génje. A ki nem
mondott valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita
(felsőbbrendű) gént találják meg.


Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a
keresett gént, de nem egyet! Kettőt!


Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy az egyik az
amerikai Indián vidékeken, a másik tisztább vérvonal a Kárpát-medencében
élő, magukat magyarnak nevező népcsoport, de hozzátette végső
jelentésében, hogy ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig,
majd Közép Európa és az Uralon inneni terület egészen Skóciáig
megtalálható! Ez - a szemita barát - Rockefeller Alapítvány reményét
tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte
a támogatását. Megvonta a szubvencióját, 40 évre pedig megtiltotta a
jelentés közzétételét és annak kinyomtatását.


Érdekesek a közelmúltban napvilágot látott történelemhamisítások is,
melyeknek elsőrendű célja a Magyarságtudat megsemmisítése! A
történelemtudósok azt tanítják, hogy a Magyar nép pusztai vándorló
műveletlen faj és a kárpát medencébe 896-ban érkezett. Ennek ellenére az
1961-ben talált Tatárlaki leleteken, melyek már bizonyítottan legalább
6000 évesek, és az ősi Magyar rovásírással írottak! Ne felejtsük, ekkor
még a piramisok sem léteztek!


De máris 15000 éves Magyarságnál tartunk, ha a glozeli köveket tekintjük
induló pontnak, melyek kora 15000 év! Amivel nem tud mit kezdeni a világ
tudományos köre, mert azt nem szeretnék elismerni, hogy a Magyaroké az
első írástudás, hiszen abban az időben még nem létezett írás!

Ezért csak egy kis múzeumban porosodik az egyébként érdekes
lelet........de meddig?


Talán fél a világ a Magyarok dominanciájától, fél a magyarság alapvető
képességeitől, nehogy azokkal más népek fölé kerekedjen. Gondoljunk csak
arra, hogy a Magyar találmányok érvényesülését éppen a mindenkori
kollaboráns magyar vezető réteg akadályozza meg! Gondoljunk csak bele, a
sok Nóbel díjasunk közül hányan érvényesültek Magyarországon!

 Ott van a világszenzációnak számító mű-vér, Dr. Horváth István professzor
találmánya, vagy a szintén világ szenzációnak számító antigén, mely a
vérerekből 5 hét alatt eltávolítja a koleszterint, ami az érszűkület ,
magas vérnyomás, azaz a halálozás 67%-os okozója! E kettő találmányból
Magyarország annyit profitálhatna, hogy a teljes adósságát pár év alatt
képes lenne visszafizetni!

Ez viszont ellentétes lenne a globalizmus
szándékával, ugyanis a Magyarság elnyomására megkezdődött a betelepítés: A
közelmúltban hazánkban nyilvánosságra hozott betelepítési terv és a
milliós-több milliós nagyságrend valós információ. A keletről érkezőkre
való hivatkozás miatt sokan, túlnyomóan csak a kínaiakra gondolnak és ez
eltereli a figyelmet arról a fajról, melynek betelepítése már
megkezdődött. Az 500.000 zsidó betelepítésére vonatkozó megállapodást
Medgyessy Péter, Mádl Ferenc, Hiller IstvánDávid Ibolya, és Kovács
László Izraellel 2004. április 14-én aláírta. Jelenleg ennek a számnak
többszörözése a tényleges terv. A milliós nagyságrend erről szól. Szó
nincs arról, hogy itt bárki is a magyarság 50 év múlva esedékes
nyugdíjellátását akarná megoldani az újonnan betelepítettek munkájából. A
2007-es betelepülési törvény szabad utat biztosít ezeknek a
bevándorlóknak. Az erdélyi magyarság mégis ki van zárva, számukra
különböző előírásokkal gátolják és nehezítik a betelepedést.. Népirtás:
Ahhoz, hogy ma idegen népek letelepedéséhez alkalmassá váljon ez a
terület, az őslakosság számát különböző megszorító intézkedésekkel,
konvergencia programmal, a gazdaság, az egészségügy teljes romba
döntésével csökkenteni kell.. A hiányt a betelepítendő idegenek fiatal
generációjával szándékoznak feltölteni. Már Horn Gyula és a jelenlegi
kormány is nyilvánosan kijelentette, hogy a Kárpát-medencében túl sok a 10
millió magyar.. Senki ne ringassa magát abban a tévhitben, hogy az Unió
majd megvéd minket. "Olyan szekeret tolunk, mely minket akar elgázolni!"
Simon Peresz: Izraeli miniszterelnök 2007. október 10-én a Telavivi Hilton
szállóban egy kereskedelmi összejövetelen kijelentette: Mára az izraeli
gazdaság olyan hatalmas eredményeket ért el, hogy az izraeliek többek
között fölvásárolják Magyarországot. Tervek: Az elkövetkező 15-20 évben
több millió zsidó betelepítését tervezik. Vagyis a tervek szerint 15-20 év
múlva az országban izraeliek, kínaiak és a romák tömegei lesznek. Az
izraeliek megkapják a magyar állampolgárságot (az erdélyi magyarok pedig
nem!), a letelepedési engedélyt és ideérkezésükkor az Izraeli kormány
támogatásával ingyen kész lakásokba költöznek. A maradék magyarság pedig
az izraeliek kiszolgálásához és eltartásához szükséges. A hazai lakosság
még ma sincs tudatában annak, hogy attól, hogy valaki magyarul beszél, még
koránt sem biztos, hogy gondolkodása és szíve is magyar. A korábbi
betelepülések miatt az új zsidó generációk már itt születtek, tudják,
ismerik és beszélik nyelvünket. Egyetem után azonnal pozicióba kerültek és
ma már jórészt ők irányítják a bankokat, a külföldi cégek mögé bújva a
maradékokat privatizálják, vidéken vásárolják fel TV felvétel kíséretében
a földek tömegét! Bőrük színe is fehér és többnyire nem hangoztatják
származásukat. Ezzel tévesztik meg a naiv magyarokat.


Természetesen senki nem ítéli el a becsületes munkából élő és nem elnyomó
szándékú zsidó közösséget! Milyen jövő vár ránk, ha a fentieket továbbra
is közönnyel nézzük és beletörődve elfogadjuk? Valószínű az erőszak és a
bűnözés elterjedése. A munkahelyek hiányának fokozódása, tömeges
kizsákmányolás, az egészségügyben a még fennmaradt kórházakban az
izraeliek védelme mellett a magyarságnak alig jut majd ellátás, ezért már
1-2 évet is kell várni egy műtétre! Számukra nem munkalehetőséget
kínálnak, hanem a saját kiszolgálásukra alkalmaznak bennünket, gondoljunk
a kíméletlen és zsarnokként viselkedő cégvezetőkre, irányítókra. Az
életben maradó és nem disszidáló magyarságnak a szolganép szerepét
szánják. A már agyongyötört magyar lakosságot ez alapjaiban rendíteni meg,
minden tekintetben. És: "Ha valakinek ez nem tetszik, annak el lehet menni
ebből a k. országból! " Mondta ezt az őslakosságnak egy olyan valaki,
akinek nem volt elég a rabolt vagyona, vezér is akart lenni, és mindegy
hogy jobb-, vagy baloldalról beszélünk. Egy kalap alá tartoznak és egy
tányérból esznek mindannyian. A kormány tagjainak zsidó származására a
Kossuth téri események során hosszú, percekig tartó névsor felsorolásával
próbálták a jelenlévők figyelmét felhívni. Ez a médiában botrányos
visszhangot váltott ki. Itt nem antiszemitizmusról van szó, hanem a
valóság és a tények nyilvánosságra hozásáról. Az igazsághoz minden
embernek alanyi joga van. Magyarország ma a külföldiek számára még mindig
a legjobb befektetési lehetőség. A Kárpát-medencében más államokban
befektetett tőkéikhez viszonyítva, szinte minden ágazatban a legnagyobb
hasznot, bevételt, jövedelmet termeljük mi, a legtöbbet dolgozó és a
legtöbb adót fizető magyarok. A privatizálás eredményeként a külföldiek
zsebét "tömjük zsírosra" szorgalmas munkával, az EU bérezés 10 %-ért,
mialatt az árakat már sok helyen magasabbra emelték mint magában a régi EU
országokban van! Nyugaton 800.000 - ból fizetik a 40 ezres gáz számlát,
míg Magyarországon 80 ezerből! Még ekkor van képe sokaknak kiállni a nép
elé és azt mondani, hogy még sok mindenben nem értünk el az EU áraihoz! A
keresetekről aljasul hallgatnak, miközben ők és a kiszolgáló udvarház népe
jóval meghaladja az EU felsővezetőinek átlagát!


Kereskedelmi, pénzügyi központtá váltunk, mely intézmények többsége
izraeli kézben van. Több bank van ma Magyarországon, mint a lakosság
létszámához viszonyítva bárhol a világon. Nálunk a legmagasabbak a hitel
kamatok. Ezzel nem a jobb kiszolgálást teszik a részünkre elérhetővé,
hanem a maguk számára, saját hasznukra a hatalmas mértékű uzsora kamattal
a minél nagyobb "népnyúzást" valósítják meg. Már autóra, vásárláshoz nincs
önrész, a pénz kölcsönöket pedig minden mérlegelés nélkül ömlesztik a
lakosságra jelzálog terhe mellett. Kiépítették ezért a behajtó rendszert,
amihez már az állami hatóságokat is igénybe veszik. Vehetik, hiszen ők
éppen ebből a körből kerülnek ki, és ezt a kört hívatottak szolgálni! Egy
utunk lehet , mely előre visz. Ez a jobb-, vagy baloldal teljes
kizárásával, kizárólag a magyarság érdekeinek szem előtt tartásával
történhet. Magyarellenesség: Tisztában kell lennünk azzal, hogy a
lecsatolt területeken folyó és az utóbbi időben felerősödő
magyarellenesség nem a véletlen, hanem szándékos uszítás eredménye. A
jelenlegi kormánnyal rokonlelkű osztrák vezetés még mindig nem mondott le
a magyar területekről, már lassan felvásárolták zsebszerződések és
különböző kiskapuk által a fél Dunántúlt! A szlovákok maguknak követelik
csonka hazánk északi, hegyvidéki tájait. 2006-ban szlovák vezető nyíltan
hangoztatta, hogy tankokkal kell bemenni Budapestre, és porig kell azt
rombolni.. A magyarverések rendszeresek. Az EU pedig alattomosan hallgat,
hiszen érdeke, hogy a magyar földeket megszerezzék.


Nemzetgyilkosság és népirtás:


A lakosság csökkentésére bevezetett néhány módszer példaként:
"Védő"oltások alkalmazása már kicsi, csecsemőkortól kezdve. Ma már több
tanulmány foglalkozik azzal, hogy az oltások milyen mértékben károsítják a
kisgyermek immunrendszerét és csökkentik saját védekező rendszerének
energiaszintjét. Olyan betegségek ellen adják, melyek ma már nem léteznek,
vagy előfordulásuk a világ távoli helyein is igen ritka. Vagyis a népesség
túlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetét
már életének kezdeti szakaszán legyengítik.


Elterjesztették az ingyenes védőoltásokat a megfázásos megbetegedések
ellen. Ezeket ingyen adják a gyermekek és a nyugdíjasok részére. A
lakosság nincs tudatában annak, hogy a szervezetet ezek az anyagok is
nagymértékben mérgezik és gyengítik. Ha kevesebben élik meg egészségesen a
felnőttkort, az kedvező a világuralmi helyzetben lévőknek , az
egészségügyi maffiát működtetőknek. A Magyar orvosokat naponta tömegével
induló repülőgépeken viszik tréningekre, ahol idegen nyelvű apró betűs
kötelezvényeket iratnak alá velük, a gyógyszerek alkalmazására, majd az
orvos látogatók keresik fel az akció folytatásaként az alul finanszírozott
orvosokat. Ezt tudja a kormány, mégsem tesz ellene, hiszen a gyógyszer
gyárak tulajdonosai éppen az általuk szolgált pénzvilág. Ezek kezükben
tartják hirdetésekkel, a médiát, aki rendszeresen "szárnyai alá vesz" 1-2
megfázásos esetet, és erre a néhány példára hivatkozva, rémhírként
ijesztget azzal, hogy az influenza valamelyik vírusa rövid időn belül
megtámadja a teljes ország népességét. Hosszú évekre visszamenően
bizonyított, hogy nagy, esetleg néhány áldozattal járó járványok kb. 37
évenként fordulnak elő. De ebben az esetben sem a lakosság kihalásáról van
szó! A lábon kihordott, kezeletlen megfázásnak lehetnek szövődményei. Ezek
az előfordulások mégis, csak töredékei azoknak a tragikus eseteknek,
melyek az oltások mellékhatásai miatt rendszeresen előfordulnak.
Lebénulás, egyéb idegrendszeri, vagy más megbetegedés több esetben is
előfordult. Azt is világosan lehet látni, hogy a beadott injekciók
ellenére minden évben vannak járványos időszakok és megbetegedések.

Küldd tovább!!!
http://www.szmm.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=4429
Hungarian Real News -Armageddon az örök világossághoz...2014.04.03 13:19

Kiemelt..

 
Előzmény..
Kapcsolódó link..
Armageddon az örök világossághoz...
A zűrzavaros ukrajnai helyzet sokakban vált ki indokolatlanul kis mértékű, vagy félelemtől vezérelt, túllihegett reakciókat, de mindig előtérbe nyomakodik a kérdés, kiknek milyen haszna származik az ukrajnai válságból? Miért áll érdekében az USA-nak, Izraelnek, Sorosnak, Merkelnek, Kínának és Putyinnak, hogy a nemzetközi helyzet - ronda kifejezéssel élve - eszkalálódjon? Mert, hogy kiknek okoz kárt, és kiknek fog még, nem nehéz kitalálni. Az előbbivel kapcsolatban célszerű egy kicsit a múltba "révedni", vagyis Európa és a Szovjetunió újrafelosztásánál kezdeni az "aknakeresést", mivel Trianontól a Szovjetunió felbomlásáig olyan határ, nemzetiségi és vallási konfliktusok előre tervezett lehetőségeit építették be a szétdarabolással, amelyekről csak a "tervezők" és a beavatottak tudhattak. Közel-KeletAfrika és a Távol-Kelet csakúgy része ennek, mint ahogy Dél-Amerika is. A "képlet" nem olyan bonyolult, mint amennyire sokan hiszik.Valójában primitíven egyszerű, csak nem a részletekben kell keresni az alapgondolatokat, hanem azt kell látni, hogy mennyire egyszerű az alapséma vonalvezetése.

A sztálinista kommunizmus jegyében létrehozott 
Szovjetunió, a Habsburg Birodalom szétszedése, Trianon lecsonkolt Magyarországa, majd Németország felszámolása, és Gorbacsov peresztrojkája ugyanazt a "tervet" szolgálta, amit hívhatnánk "angolszász missziónak" is (nem a Brown-féléről van szó, hanem erről: Link), és ide kell sorolni az Európai Unió létrehozását, valamint az Európába betelepített 70 millió - főleg muszlim - és a tervezett 50 millió néger betelepítési kérdését is. A Bernard Lewis terv és Yinon terv összege és célja is ugyanaz, szervesen kapcsolódik az előzőekben említettekhez (Link).
 

A kommunizmus megosztó és "tagállamai" egymást fenyegető terrorja "sikeres tesztnek" bizonyult. A lázadó "tagköztársaságok" leverése, egymással történő leveretése, megmutatta az utat egy olyan világrendszer felé, amelyik a megosztásra épül. A nemzetek feldarabolásai időzített bombaként kerültek a "terv rendszerébe", ahogy az erős nemzetállamok leigázása is. Németország már nem létezik. Az oka elég egyértelmű, ha valaki ismeri az ENSZ megbízatásának lejárta feltételeit. Megbizatásuk megszűnik, ha az USA békét köt Németországgal. Ezért nem léteziik Németország, csak egy erősen őrzött NSZK (német tartományok szövetsége). Hitler Németországa szintén egy, a tervezők számára hasznos teszt volt, ahogy Edmund de Rothschild is kijelentette, a zsidókra csak addig és arra van szükség, hogy kiirtsák egymást az arabokkal (vélhetőleg itt nem a kazár-zsidókra gondolt). Trianon hosszú távon is biztosítja, hogy bármikor feléleszthető, kiszélesíthető konfliktus legyen létrehozható Kelet-közép EurópábanUkrajna látszólag logikátlan "kiegészítése" a népesség csaknem felét, de lagalább 40%-át kitevő orosz lakossággal, szintén egy időzített bomba volt, amit most robbantottak fel.

A kezdeti kérdés a haszon kérdése volt. Az USA, német adókból idézhet elő energiaválságot, és ezen keresztül társadalmi összeomlást az NSZK-ban az orosz gáz megvonása okán, miközben lenyúlja az összerabolt olgarcha vagyonokat. Ez utóbbira még az írás végén visszatérek. Ugyanezt tette Irakban, Afganisztánban és Líbiában is, és ezért kellett a ciprusi válság is, a LIBOR és bróker-botrány. A fejlett nyugati országoktól nagyságrendekkel korruptabb vezetésű kelet-európai országok lakói, ahogy Ukrajnában is, ugrásra készen várnak a "bevetési parancsra". Minden országban hemzsegnek a korrupt, csaló, tolvaj gazember politikusok. A lázadások kirobbantásához csak az "égő gyufát" kell közéjük hajítani és Európa lángba borul, mert a "tűzvész" gyorsan eléri a védettnek tartott országokat is. A "hatékonyság növelése" érdekében volt szükség 120 millió, többnyire alulképzett, nyelvet nem ismerő, más vallási környezetből, más társadalomszemlélettel rendelkező népesség betelepítésére, és ahol rendelkezésre áll, az anyanemzet, az etnikum és nemzetiségek egymásra uszítási lehetősége, bár itt még vár "némi munka" a bérencek egy részére.

Ahogy az USA kormánya is felkészült a lakossága elleni harcra, az ellenálló népesség FEMA átnevelő vagy megsemmisítő táborokba zárására, úgy Európában is előkészítették, és most is előkészítik a hasonló intézkedéseket. Ukrajna széthullása elkerülhetetlen, mivel Putyin is kéri a részét a hadserege számára. Azon hadsereg számára, amely arra hivatott, hogy megvédje a hatalmát és a vagyonát. Kína haszna a csontig legatyásodó ukrajnai lakosság "megsegítésén" keresztül a világ harmadik legnagyobb élelmiszer exportőre termőterületeinek és fegyvergyártásának megszerzése. Ukrajna tőszomszédságában, vagyis nálunk sem jobb a helyzet. Csak annyi a különbség, hogy ott oligarcháknak, itt milliárdos gazembereknek, politikusoknak hívják a fosztogatókat. Itthon sokan kifogásolják, hogy a FIDESZ-KDNP "Izrael barát", rendkívüli állapotra, és katonai irányításra kihegyezett illegitim alkottákolmánya nem tartalmazza a köztársasági államforma meghatározását. Magyarországon sohasem létezett legitim "köztársaság", ahogy az utóbbi 70 év alatt népszavazással megerősített alkotmány sem kínlódta magát világra. A választási színjáték, a világ más országaitól eltérően, egy illegitim több nevű, de egy gazdájú helytartóság megörökölhetőségéért folyik. A "képviselők", bár nem azonos eséllyel, de versenyezhetnek, hogy melyik tudja jobban el -és kiárulni a "tartomány" népét. Ez a "bomba" együtt fog robbanni a Benes-dekrétumok kivizsgálásával és a határon kívülre rekesztett magyarok kérdésével.


Sajnos, ahogy Ukrajnában az ukrán nacionalistákat és egyéb csoportokat, úgy itthon a "három csoportba" sorolhatókat is nehéz meggyőzni. Az első csoportba azok tartoznak, akiket azért nem lehet meggyőzni, mert képtelenek felfogni a körülöttük lejátszódó eseményeket. Nem látják az összefüggéseket és már nem is fogják látni, mert megbékéltek saját hülyeségükkel. A második csoportba relatíve kevesen tartoznak, mert sok információt, ezek összegzését és a szükséges konzekvenciák levonását és észben tartását igényli a "tagság". A harmadik csoport a meggyőződéses "okosoké", akik hasonlóak az első csoport egyedeihez, annyi különbséggel, hogy butaságukat, tájékozatlanságukat, szemellenzősségüket, megalkuvásukat, önérzetesség mímelésével, daccal, gyakran lenézéssel próbálják eltakarni. Az első csoportba sorolt buta, könnyen befolyásolható és irányítható emberektől csak az önérzetes, mások elveit szajkózó hülyék rosszabbak. Természetesen az ezekbe a csoportokba be nem soroltak " hülyítik az első csoportot, megnyugtatva őket, hogy majd jobb lesz (egyszer), miközben morzsát szórnak a harmadik csoport tagjai közé, és az első és harmadik csoport elől is próbálják eltitkolni a második csoport alternatíváit. Ha tovább ragozzuk a kérdést, hamar kiderül, hogy a csoportokon kívüliek közé csak a második és harmadik csoportból lehet bejutni, de a bejutásban a második csoport egyedeit megakadályozza az árulásban, a becsület, a hazaszeretet, és a gerinc "birtoklása". Bár az első csoportban is szép számmal akadnak becsületes, gerinces, hazaszerető emberek, öröklött vagy "szerzett" butaságuk akadály a csoportváltásban, vagy a csoportokon kívüliség elérésében.

Sokan rettegve gondolnak az elkövetkező armageddonra, mivel e szó általános értelmezésben a világvégére utal, pedig a világvége már eljött. Az embereket becsapják, megtévesztik, ha valaki szót emel ez ellen, ellehetetlenítik, agyonhallgatják jogos felháborodásukat, beperelik, börtönbe, táborokba zárják, vagy megölik őket. Nincs jog, mert a bíróságok csak akkor döntenek törvényesen, ha gazdáik ezt megengedik számukra. Szemérmetlenül hazudva szegik meg az általuk hozott törvényeket, amelyek betartására felesküdtek. Önjelölt, csalással, megtévesztéssel hatalombitorló köztörvényes bűnözők kormányozzák a Föld szinte valamennyi országát, akik nem csak kifosztják állampolgárnak csúfolt rabszolgáikat, de eladják kilóra, kikölcsönzik, vagy vágóhídra hajtják őket. Ezek az identitás nélküli, erkölcsi hullák hagyják, hogy parancsolóik ezerféle eszközzel pusztítsák népüket a háborúkkal, a mérgektől, a biológiai fegyvereken keresztül az elektronikus hadviselés minden eszközét igénybe véve, de fegyverré vált az időjárás és az agyműködés befolyásolása is. Népirtó háborús bűnösök irányítanak országokat, szabadon. A kifosztott népek felszámolásának az utolsó fázisa, amikor háborúba kényszerítik, a túlélőket, és akik még nem haltak éhen, azokat deportálják.

Ukrajna közelebb hozta a háborút Európához. Azt a háborút, amit "klasszikus módon" még lőfegyverekkel is vívnak, de az önjelölt, törvénytelenül, korrupt tolvajokból, rablókból álló, senki által meg nem választott "kormány" és oligarcha sleppje, harcot indított a másik oldal rablói ellen, akik törvényes megválasztásukra hivatkozva tették és tennék ugyanazt, mint illegitim, hasonszőrű utódaik. Egyúttal megkísérelenék megtámadni az oroszokat is, ha a hadsereg erre hajlandó lenne, de kinek van kedve népnyúzó, köztörvényes rablógyilkosok érdekeiért vásárra vinni a bőrét? Nehéz úgy háborúzni, hogy azoktól várják el, hogy kifosztóik vagyonának megtartásáért harcoljanak, akik az első jobb ígéretre besorozóik ellen fordítják a puskacsövet. Mi kell még az armaggedonhoz? Talán csak annyi, hogy a hirtelen jött felismerés a népüket kifosztókat rádöbbentse (ezeket az emberi hulladékokat), hogy nekik csak azt a szerepet szánták, hogy begyűjtve a begyűjthetőt, elvégezzék a piszkos munkát, majd korábbi megbízóik odavessék őket a kifosztottak ítélkezése elé, ők meg lenyúlják az ellopott, elrabolt vagyonokat.


Általános elgondolás, hogy a jelenlegi krími kiszakadás Ukrajnából, válasz Koszovó kiszakítására Szerbiából, de aki erre gondol, megfeledkezik az ENSZ személyi önkormányzatok létrehozását támogató rendelkezéseiről, az etnikai kisebbségek betelepítésekkel vagy kiemelt támogatással való létrehozásáról, vagy meglévők "szaporításáról", valamint az EU által "váratlanul", az ukrajnai konfliktussal egyidőben a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos bizottság felállításáról. A jól ismert módszer szerint, a nemzetállamokat szétszedik autonóm területekre, melyek önállóan már nem képesek megvédeni magukat. Gyakorlatilag ugyanez történt Magyarországon a 1990-es években, a nagy cégek és nagy szakszervezetek felszámolásakor. A nagy cégből kis cégek sokasága és kis szakszervezeti csoportok alakultak, melyek külön-külön nem képviseltek nagy erőt, és az eltérő tevékenységek miatt már nem volt egyszerre érintett minden felszámolás alá eső, vagy létszámcsökkentés elé néző kis cég, így a sztrájkok is erőtlenné váltak. Látszólag a Zbigniew Brzezinski-féle Ukrajna-doktrína, amely Oroszország stratégiai gyengítését eredményezte volna a krimi bázisok leválasztásával, mégis fog eredményt hozni, mert Ukrajna fokozatosan szétszakad, de Olaszország is divizionál. Ugyanilyen törekvések mutatkoznak Spanyolországban, a katalánok kiválási szándékait illetően, Skócia is már részben függetlenítette magát, de hamarosan Nagy-Magyarország is terítékre kerül, a Felvidék, Erdély, Kárpátalja, Bácska viszonylatában. A környékező utódállamok kezdhetnek aggódni, mert ukrajnai szintű korrupciós állapotok uralkodnak és hozható létre "forradalmi helyzetkéntSzlovákiában, Romániában és Szerbiában. Természetesen hasonló "lehetőségeket" kínál Európa többi (kazár-zsidó irányítású) "nemzetállama" is.


Itthon még, a "választás" (???) fényében sok-sok emberke "játszik részvételt a házimunkában", vagyis "kitereget". Antallok, Hornok, Gyurcsányok, Kunczék, Orbánok, Csányik, Garancsik, Szimák stb. szennyesétől dugul el a nemzet lábbalhajtós mosógépe. Milliárdok potyognak ki a szűrőből, a szennyes léből, és időnként itt-ott, egy-egy fej is. Hamarosan fejek százai fognak gurulni, mert a Bilderberg Group legfelsőbb irányítása egyrészt be akarja nyelni az olgarchák, vagy magyarosan szólva, a rabló, tolvaj, hazaáruló gazemberek összelopott, összeharácsolt vagyonát, másrészt pénzügyi és gazdasági összeomlással káoszt teremt, amiből csak a segítségével lehet kijutni. Ez utóbbinak, és a "rávezetésnek" ára van, mindent akarnak, tokkal, vononóstul, szőröstől bőröstül, létszám csökkentett testestől-lelkestől... A csapatmozgások már megkezdődtek Európa-szerte. Sok a könnyű-páncélos, és nem csak a németeknél, nálunk is, amin nem kell csodálkozni, mert itthon már csak az nem lát aki nem akar (de kénytelen lesz)...

/Tulok/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése